Uchylenie decyzji art. 132 kpa
Wójt (burmistrz, prezydent, starosta) nie może natomiast zastosować tej procedury w sytuacjach, gdy (art. 132 k.p.a.. Zgodnie z art. 132 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Organ administracji publicznej, o którym mowa w § 1, uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie.. ):Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 (jak i 155) KPA może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy brak jest podstaw prawnych do jej uchylenia lub zmiany w trybie wznowienia postępowania lub do stwierdzenia nieważności tej decyzji.. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.Art.. § 3. Organ stwierdza wygaśnięcie decyzji lub uchyla decyzję na podstawie przepisów § 1 i 2 w drodze decyzji.. Warunkiem jest wniesione odwołania przez wszystkie strony - wtedy organ może uchylić lub zmienić decyzję.. Art. 134.Odwołanie kierowane jest do organu wyższego stopnia, ale za pośrednictwem tego organu, który wydał decyzję w I instancji.. Art. 132 kpa wprowadza instytucję tzw. autokontroli organu, .. Oznacza to, że Pana żądania uchylenia decyzji oraz stwierdzenia jej nieważności ujęte w odwołaniu zostaną potraktowane jako odwołanie od decyzji .W trybie art. 161 k.p.a..

Wydanie nowej decyzji po odwołaniu.

UZASADNIENIE W myśl art.132 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie (art. 132 § 3 KPA).Podkreśla się, że uwzględnienie w całości żądania zawartego w odwołaniu to zawsze zmiana decyzji na korzyść strony.. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.. Dlatego, też przepis art. 132 § 3 k.p.a.. W sytuacji, gdy odwołanie nie zostało wniesione przez wszystkie strony, mogą one wyrazić później zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji dokonaną w ramach samokontroli.Decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 11, art. 12 i art107 ust.Art..

Dla wzruszenia decyzji w trybie art. 154 k.p.a.

KPA Uwzględnienie odwołania przez organ pierwszej instancji § 1.. 154 Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) .. stanowi zbędne interfluum.Przepis art. 132 § 1 stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania (art. 132 § 2 KPA).. 5 ustawy o pomocy społecznej decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany w sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły .Uchylenie lub zmiana decyzji na podstawie art. 155 KPA może nastąpić jedynie wówczas, gdy brak jest podstaw prawnych do jej uchylenia lub zmiany w trybie wznowienia postępowania (art. 145 § 1 KPA) lub do stwierdzenia nieważności (art. 156 § 1 KPA).Art..

§ 2.Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.

2.Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności!. wymagane jest spełnienie łącznie trzech przesłanek:WSA: nie można zmieniać decyzji związanych.. Wydana, z powołaniem się na art. 132 k.p.a., decyzja, która w .Na podstawie art. 106 ust.. KPA - Kodeks postępowania administracyjnego - Organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym .Art.. Art. 132 Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) .. § 2. Przepis § 1 stosuje się .W świetle art. 132 § 1 KPA uchylenie lub zmiana własnej decyzji przez organ pierwszej instancji możliwa jest, jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony postępowania (warunek formalny) i jednocześnie organ uznaje, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie (warunek materialny).W postępowaniu odwoławczym istnieje możliwość uchylenia decyzji przez organ, który wydał tę decyzję.. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję..

Instytucja ta nazywana jest "samokontrolą decyzji".

Decyzje związane przy wydawaniu, których przepisy prawa nie pozwalają organom na swobodne uznanie nie mogą być uchylane lub zmieniane w trybie art. 154 kpa i art. 155 kpa - stwierdza Wojewódzki Sąd Administracyjny w orzeczeniu, na które zwraca uwagę Związek Powiatów Polskich.Dodatkowo wskazać należy, co słusznie podnosi Komendant Wojewódzki, iż z art. 132 kpa wynika, że w przypadku, gdy w postępowaniu występuje kilka stron, zastosowanie przez organ autokontroli i uchylenie (zmiana) własnej decyzji może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy wszystkie biorące udział w sprawie strony wniosły odwołanie .Art.. z 2000 r.Zmiana i uchylenie decyzji odnosi się wyłącznie do decyzji ostatecznych, a więc tych, które nie mogą być już zaskarżone w drodze odwołania.. § 2.Treść Art. 132 KPA § 1.. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, .samokontroli (art. 132 kpa i 226 o.p.).. W związku z powyższym organ administracji publicznej, który wydał uchyloną decyzję zobowiązany jest do niezwłocznego wydania ponownej decyzji z uwzględnieniem wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego (na podstawie art. 35 kpa).Tylko uwzględnienie odwołania strony w całości uprawnia organ I instancji do zmiany bądź uchylenia decyzji (zależnie od żądania strony).. Art. 133. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132. Przepis art. 154 może być zastosowany tylko wtedy, gdy za zmianą lub uchyleniem decyzji przemawia słuszny interes stron lub interes publiczny .Art.. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać .Art..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt