Czyste powietrze wniosek o płatność wzór
Karta oceny wniosku o dofinansowanie: 12.1) Zestawienie załączonych dowodów księgowych (zgodnie ze wzorem), wskazanych we wniosku o płatność, odzwierciedlających zakres zrealizowany zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym stanowiącym zał.. Wypłata dofinansowania następuje po złożeniu do Funduszu przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionego w wersji papierowej wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.Wzór wniosku o płatność Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste powietrze; 8.. Wzór protokołu odbioru końcowego: 07.. Jak policzyć dochód w PP Czyste Powietrze: 10. c - Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Czyste Powietrze .1 JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Informacje ogólne: 1.. W ramach rozliczenia części lub całości danego przedsięwzięcia należy dostarczyć dodatkowo wymienione we wniosku o płatność załączniki, dzięki którym można określić zakres prac, oraz spełnienie warunków technicznych i wymogów określonych w Programie.4.. Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie .. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność: załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy; załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) - formularz PDF ; 5.Wzór wniosku o płatność: 05..

Rozliczenie i złożenie wniosku o płatność; 5.

Wniosek o płatność - instrukcja wypełniania.. Zasady działania; 2.. Wniosek o płatność wypełnia samodzielnie beneficjent programu (wnioskodawca).. Kontrola realizacji przedsięwzięćOpis faktury w Czystym Powietrzu.. Wzór karty oceny wniosku o dofinansowanie: 08. b. Wniosek o płatność obowiązujący od 29.07.2019 r. - pobierz.. Wniosek o płatność obowiązujący do 29.07.2019 r. - pobierz.. programu „Czyste Powietrze": 22 340 40 90 [email protected] [email protected] * pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska1.. Wzór protokołu końcowego Wersja edytowalna; 10.. Zestawienie dokumentów księgowych - pobierz.. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o płatność oraz jego załącznikach rzetelnie odzwierciedlająUtwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.. Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.. Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze"Wzór wniosku o płatność stanowi załącznik do zawartej z Funduszem umowy dotacji i/lub umowy pożyczki.. Jak wypełnić Wniosek o płatność: • Nr wniosku - należy podać kolejny nr wniosku, (jeżeli pierwszy w sprawie - to 1, itd..

Wnioski o płatność.

Pismo informujące o .Komunikat dla Beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w sprawie zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć; Filmy instruktażowe: 1.. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy: 06.. Wypłata dofinansowania następuje po złożeniu do Funduszu przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionego w wersji papierowej wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.Powietrze.. W placówkach będzie można złożyć wnioski i inne dokumenty.Dlatego w kilku najbliższych artykułach na naszym serwisie będziemy publikować poprawnie wypełnione wnioski w Programie Czyste Powietrze.. Rożne przypadki.. Numer faktury/innego równoważnegoWzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny -Formularz Wniosku-) - załącznik ODO1 - wzórPomagamy wypełnić wniosek do programu „Czyste Powietrze" Dla zainteresowanych przystąpieniem do programu Czyste Powietrze uruchomiliśmy pomoc przy wypełnianiu wniosków.. email: [email protected] dokumentacja obowiązująca od 21.10.2020 r. Pobierz; 1.Wzory dokumentów wraz z instrukcją wypełniania.. Jak wypelnić wniosek o platność w PP Czyste Powietrze: 11.. Po zawarciu umowy dotacji i zrealizowaniu części lub całości zadań określonych w umowie, Beneficjent może wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonanyWniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: e..

Jak wypełnić wniosek Czyste Powietrze?

Oświadczam, że wskazane we wniosku koszty kwalifikowane zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania kosztów wskazanymi w Programie priorytetowym Czyste powietrze.. nr 1 do umowy o dofinansowanie, 2) Oryginały dowodów księgowych8 (np. faktur), zgodnych z powyższym zestawieniem, potwierdzającychPo zalogowaniu się do serwisu w zakładce „Formularz wniosku" można pobrać wniosek Czyste Powietrze.. Wniosek o płatność(poziom podstawowy i podwyższony) w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej.. Wniosek o płatność - instrukcja graficzna.. wniosku o płatność należy wykazać WSZYSTKIE dokumenty zakupu w ramach tej kategorii.. Wypełnianie wniosku; 4.. Załącznik nr 1 do pisma - wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową .. Nr wniosku Korekta wniosku 2.. Zakładanie kont w Portalu Beneficjenta; 3.. 41 333 59 16, email: [email protected] Placówki terenowe WFOŚiGW w Kielcach będą czynne od 01.02.2021r.. ); • Nr umowy - należy podać numery umów o dofinansowanie (nr umowy dotacji oraz nr umowy pożyczki - jeśli była zawarta, jeśli nie, proszę wpisać nie dotyczy);Infolinia programu „Czyste Powietrze": 22 340 40 80* Infolinia dla gmin ws..

Sprawdź wypełniony wniosek.

Instrukcja do protokołu końcowego: 09.. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. Kategoria kosztów kwalifikowanych.. Zgłoszenie ich do rozliczenia w późniejszym wniosku spowoduje, że nie zostaną one zaliczone do kosztów kwalifikowanych.. 18 a. NIP lub w przypadku braku nazwa wystawcy dokumentu 19 a. d.Wzór wniosku o płatność stanowi załącznik do zawartej z Funduszem umowy dotacji i/lub umowy pożyczki.. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze"Instrukcja do WOP w PP Czyste Powietrze wersja 2 INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Informacje ogólne: 1.. Instrukcja wizytacji końcowej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze: 11.. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (PDF) Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami (PDF) Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy (DOCX) Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (DOCX)Wniosek o dofinansowanie w PP Czyste Powietrze Wypełnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Data złożenia wniosku Nr sprawy 1. umowie, ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, eneficjent może wystąpić doZałączniki do wniosku; ODO1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy pp czyste powietrze: ODO2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych Wniosek o płatność wypełnia samodzielnie beneficjent programu (wnioskodawca) .. a - Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. b. Wniosek o płatność obowiązujący od 29.07.2019 r. - pobierz.. (interaktywny PDF) Rozpoczynając wypełnienie wniosku w interaktywnym PDF w prawym górnym rogu należy zaznaczyć kwadrat "Złożenie wniosku".Wzory dokumentów wraz z instrukcją wypełniania.. Złożenie wniosku bez weryfikacji formularza - niepoprawnie wypełnionego, a nawet pustego to strata naszego czasu, ale również funduszu.Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność: załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy : załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) załącznik nr 3 do instrukcji - szablon zestawienia dokumentów zakupu (do użycia w przypadku większej liczby FV do rozliczenia w ramach jednego wniosku o płatność) - formularz PDFDla wniosków o dofinansowanie z Programu, które zostały złożone przed wejściem w życie najnowszej wersji 2.0 przed 15.05.2020, wymagana dokumentacja oraz właściwy wzór wniosku o płatność znajduje się w całości na Portalu Beneficjenta właściwym dla zlokalizowanego budynku np. dla województwa małopolskiego to o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz PDF; Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym "Czyste Powietrze" - formularz PDF; Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl3.. Wniosek o płatność obowiązujący do 28.07.2019 r. włącznie - pobierz..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt