Wniosek o rozmowę kwalifikacyjną na nauczyciela kontraktowego 2020
9f ust.. 1 KN: wniosek nauczyciela o wydanie nowego aktu nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w związku z uzyskaniem innych kwalifikacji.. Poniżej przedstawiam Państwu prezentację .Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.. 2.po otrzymaniu pozytywnej oceny od dyrektora szkoły nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w kierunku uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, komisja kwalifikacyjna przeprowadza z nauczycielem stażystą rozmowę kwalifikacyjną [1]W związku z pojawiającymi się wnioskami o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego w wybranym przez wnioskodawcę terminie informuję także, że stosownie do treści art. 9d ust.7 zd.. 2 ustawy Karta Nauczyciela: nauczyciele mianowani mogą złożyć wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w .. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.. Jeżeli nauczyciel nie zmieści się w tym terminie, wchodzi w tzw.Przepisy wskazują jedynie, że dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji (§11 ust.. Nauczyciel stażysta odpowiada na pytania członków komisji dotyczace wymagań okreslonych w § 6 ust..

2 Wymagania do uzyskania nauczyciela kontraktowego :§ 12.1.

Następnie komisja kwalifikacyjna prowadzi rozmowę, podczas której nauczyciel stażysta (par 12 ust1 .1) wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego (stażysta), egzaminacyjnego (kontraktowy); 2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w wypadku nauczyciela kontraktowego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczona za zgodność z oryginałem kopia;Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że nauczyciel stażysta może przystąpić ponownie do rozmowy z komisją kwalifikacyjną tylko jeden raz w danej szkole;Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego..

🙂Wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego R § 6.

Wniosek poniżej.. Posted on 21 maja 2018 28 grudnia 2018 by Kinga Włodek Rozwijanie kompetencji poprzez awans zawodowy nauczyciela wiąże się nie tylko z gromadzeniem odpowiedniej dokumentacji czy odbyciem określonego w przepisach stażu.Zgodnie z art. 9b ust.. Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza rozmowę, podczas której nauczyciel:Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do organu prowadzącego.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie.„Jestem nauczycielem stażystą.. 3 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r.).Organ prowadzący szkołę musi otrzymać wniosek na nauczyciela mianowanego w tym samym roku, w którym dyrektor szkoły dokonał pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy.Przetwarzanie danych osobowych nauczyciela składającego wniosek o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1c RODO , Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego .W sytuacji, kiedy piszę ten wpis, staż na nauczyciela kontraktowego trwa miesięcy..

Komisja kwalifikacyjna na stopień nauczyciela kontraktowego - przykładowe druki dla dyrektora 2020r.

(nazwa szkoły) Proszę o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego w związku z otrzymaną w dniu .Proszę o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego w związku z otrzymaną w dniu .. * pozytywną oceną dorobku zawodowego.. 4 pkt 1 UzKN: wniosek nauczyciela kontraktowego (uzyskany stopień awansu z mocy prawa) o rozpoczęcie stażu.. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,Awans nauczyciela: pytania, których możesz spodziewać się podczas rozmowy na stopień nauczyciela kontraktowego!. Powiadomienie pisemne dla nauczyciela stażysty, opiekuna oraz trzeciego członka komisji.Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną (stan prawny marzec 2021r.). Przepisy dotyczące nauczyciela .Przykładowy zestaw pytań, które mogą się pojawić na rozmowie kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego, do pobrania poniżej: Pytania_dla_n.stażysty.. Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego..

( imię i nazwisko nauczyciela stażysty) (miejscowość i data) …………………………………………….

Nie trzeba składać wniosku, aby staż rozpocząć, ewentualnie powiedzieć o tym swojemu dyrektorowi.Dyrektor szkoły powiadamia nauczyciela stażystę, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.Nauczyciel kontraktowy - w Polsce nauczyciel, który uzyskał decyzję administracyjną o nadaniu mu stopnia nauczyciela kontraktowego w systemie awansu zawodowego nauczycieli i jest zatrudniony w systemie oświaty.. W przypadku placówki niepublicznej jest to właściciel, fundacja, stowarzyszenie.. Powodzenia dla wszystkich stażystów!. (nazwa szkoły) Pan (i) (imię i nazwisko) Dyrektor.. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego: 1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; 2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 6 ust.. Dyrektor chce przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną dopiero w sierpniu.Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez komisję kwalifikacyjną z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. W moim przypadku rozpoczął się 1 września 2019 roku, a zakończył 31 maja 2020 roku.. W załączeniu: 1)dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.. Do wniosku nauczyciel kontraktowy dołącza:komisja kwalifikacyjna na kontraktowego kurator oświaty nauczyciel stażysta Powiązane porady i dokumenty Co w przypadku złożenia wniosku o awans po 31 październikaw ciągu 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny za okres stażu - Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego przez nauczyciela mianowanego (art. 9d ust.. 7 Karty Nauczyciela) na co najmniej 7 dni przedposiedzeniem komisji - Powiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu posiedzenia komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej (§11 ust.. Dyrektor na wniosek nauczyciela stażysty powołuje komisję, zawiadania organ nadzoru i prowadzący o terminie i miejscu posiedzenia komisji.. 20.Nauczycielowi ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego za spełnienie odpowiednich wymagań uznaje się także jego dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.. zm.- dalej Karta Nauczyciela) nauczyciel ubiegający się o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony.Art.. Moja umowa kończy się 30 czerwca..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt