Wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych




2010 r. nr 29, poz. 152).Akt posiada tekst jednolity .. (pobierz rozporządzenie z 16 lutego 2010 r. oraz załącznik do wzór oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych .w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych.. zm.) oraz § 1 pkt 5 i § 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od .Dnia 4 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz.U.2013.379).Zgodnie z Rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 2005r.. Ustawa Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (Dz.U.2012.1529).Zachowują prawo do zwolnień od opłat abonamentowych osoby, które korzystają z tego prawa na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem złożenia, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 4 zwolnienia od opłat abonamentowych ust.. 2014 poz. 80);Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204 i z 2015 r. poz. 1324);Rozporządzenie KRRiT z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 152, z późn..

w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych Na podstawie art. 4 ust.

Dziennik Urzędowy Ministra Cyfryzacji Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dziennik Urzędowy Ministra Sportu Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Dziennik Urzędowy Służby Ochrony Państwa Dziennik Urzędowy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej Dziennik .Dz.U.. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowychmentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 152), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenieOświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych.Dziennik Ustaw - Dz.U..

Oświadczenie potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat abonamentowych• ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U.

§ 2.Podstawa prawna: art. 4 ust.. nr 85, poz. 728, ze zm.), • rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz.U.. rok 2014, nr 0, poz. 80 - Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowychoraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 152, z 2011 r. Nr 146, poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 379) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączni-ku do niniejszego rozporządzenia.. zm. [1]);Uchwała KRRiT .Formularze i Wzory Premium, Radiofonia i telewizja, Inne .. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383 i 875) zarządza się, co następuje: § 1.wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 152, z późn.. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204, z 2015 r. poz. 1324 oraz z 2018 r. poz. 1717) zarządza się, co następuje: § 1.Zwolnienia*od*opłat*abonamentowych** Warunkiem& koniecznym& do& uzyskania zwolnienia od&opłat&jest dopełnienie& formalności& w&urzędzie& pocztowym& tj.& przedłożenie& dokumentów& uprawniających& do& zwolnienia orazzmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych Na podstawie art. 4 ust..

1 pkt 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1204 z późn.

5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204 i z 2015 r. poz. 1324) zarządza się, co następuje:OBWIESZCZENIE RZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych.Rozp.. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204, z 2015 r. poz. 1324 oraz z 2018 r. poz. 1717) zarządza się, co następuje:Opis: Ośw-RTV Oświadczenie uprawniające do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych Uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu rtv mogą uzyskać osoby, które znajdują się w wykazie osób uprawnionych, które w urzędzie pocztowym:zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych Na podstawie art. 4 ust..

KRRiT z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (tekst ujednolicony).

2010 r. nr 29, poz. 152),Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz.U.. zm.1); 3) Uchwała KRRiT Nr 279/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przesłanek umarzania lub rozkładania na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ichRozporządzenie KRRiT z 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz.U.. Na podstawie art. 4 ust..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt