Umowa o powierzeniu grantu
Nazwa Grantobiorcy /.. Wniosek o płatność rozpatrywany jest w terminie 21 dni od dnia jego złożenia.. 1 ustawy wdrożeniowej obowiązującymi naUmowa o powierzenie grantu Nr _____ realizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.03.01.02-14-b657/18, pn.: „Modelowanie Systemu Pierwsza edycja projektu.. Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w ieszynie (43-400), ul. Zamkowa 3a /1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …., NIP 5482251541, REGON: 072321060, reprezentowanym przez: artosza Tyrnę - Prezesa Zarządu, zwanego dalej .1 Umowa o powierzeniu grantu zawarta w dniu.. w pomiędzy: Stowarzyszeniem z siedzibą w., przy ul., miejscowość (kod), zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod .UMOWA O POWIERZENIE GRANTU zawarta w dniu _____ we Wrocławiu pomiędzy: Prometeia Capital Sp.. § 2 Wartość powierzonego grantu 1.Przedmiotem Umowy jest powierzenie Grantobiorcy przez Grantodawcę grantu na realizację Projektu, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanychUMOWA O POWIERZENIE GRANTU nr: ..

Numer umowy o powierzeniu Grantu - Bonu rekompensacyjnego.

Załącznik 1 Kompletny Schemat Grantowy.. Grantobiorca zobowiązuje do wykonania zadania, o którym mowa w § 3 w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie z harmonogramem i zestawieniem rzeczowo - finansowym/budżetem stanowiących część złożonego Wniosku o powierzenie grantuUmowa o powierzenie grantu Data Numer umowy: zawarta pomiędzy: Gminą Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 16-061 Juchnowiec Kościelny zwaną w dalszej części Umowy Grantodawcą reprezentowaną przez: (Imię i nazwisko /Stanowisko) przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: (Imię i nazwisko) a (Imię i nazwisko) (Adres) (Numer i seriapóźniej jednak niż w ciągu 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy..

Wsparcie w ramach Umowy o powierzenie grantu podlega kumulacji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

w. pomiędzy: Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Północne Mazowsze, Zielona 24, Krasne, zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.. 2) „Cykl szkoleniowy"- cykl 288h obowiązkowych szkoleń zorganizowanychUMOWA O POWIERZENIE GRANTU nr ………………………………… zawarta w dniu ………………………………….roku w ………………………… pomiędzy: Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi z siedzibą, Krzynia 16, 76-248 DębnicaZałączniki do Umowy o powierzenie grantu.. 10.UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR […] DOTYCZĄCA TESTOWANIA INNOWACJI […] (nazwa innowacji) zawarta pomiędzy: Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia", z siedzibą w Warszawie przy Placu Zamkowym 10, NIP: 701-01-70-150, REGON: 141754758, reprezentowaną przez Jana Jakuba Wygnańskiego,2) postanowieniami Umowy i jej załącznikami, w szczególności wnioskiem o powierzenie grantu, w tym zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie określonym we wniosku o powierzenie grantu; 3) wytycznymi, o których mowa w art. 5 ust.. Grantobiorca oświadcza, że otrzymanie wsparcia, nie spowoduje przekroczenia maksymalnej kwoty pomocy możliwej do otrzymania, tj. limitu 800 tys. euro brutto..

Decyzja o powierzeniu funkcji kontrolnych podmiotom zewnętrznym należy w całości do Grantodawcy i nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.1.

Dane kontaktowe.. Weryfikacja wniosku o płatność polega na sprawdzeniu zgodności realizacji operacji lub jej etapu z warunkami określonymi w przepisach prawa oraz w umowie o powierzenie grantu,UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR G/POPC/2020/2/…… W RAMACH PROJEKTU „LEKCJA:ENTER" Zwana dalej „Umową" zawarta dnia ……….. 2020 r. w Warszawie pomiędzy: Fundacją Orange z siedzibą w Warszawie przy Al.. Umowy;UMOWA O POWIERZENIU GRANTU - BONU REKOMPENSACYJNEGO w ramach Projektu Grantowego „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA - PAKIET PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ" realizowanego w 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020umowy o powierzenie grantu, o ile działania, których zmiany dotyczą będą możliwe do zrealizowania w okresie trwania projektu.. Druga edycja projektu 2020/2021.. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji,Załącznik nr 2 do Umowy o powierzenie Grantu - Bonu rekompensacyjnego..

Ilekroć w Umowie o powierzenie grantu jest mowa o: 1) „Całkowita kwota grantu"- maksymalna kwota Grantu, o który może ubiegać się Grantobiorca o łącznej kwocie 6 400 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych 00/100) brutto.

W formacie PDF (1 261 KB) W formacie DOCX (216 KB) Załącznik 2 Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego.Przedmiotem Umowy jest powierzenie Grantobiorcy grantu na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy .. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod .Umowy o powierzenie grantu.. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest składany przez Grantobiorcę, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy, weksel in blanco wraz z deklaracją weklową.Umowa o powierzenie grantu - umowa regulująca zasady udziału w Projekcie oraz zasady realizacji Projektu, zasady wydatkowania grantu, zasady rozliczania grantu, obowiązująca wszystkich Grantobiorców.1.. Trzecia edycja projektu 2021/2022.. Pierwsza edycja projektu 2019/2020.. Informacje ogólne.. SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA BONU REKOMPENSACYJNEGO.. 2.Umowa o powierzenie grantu Data Numer umowy: zawarta pomiędzy: Gminą Mielnik ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik zwaną w dalszej części Umowy Grantodawcą reprezentowaną przez: (Imię i nazwisko /Stanowisko) przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: (Imię i nazwisko) a (Imię i nazwisko) (Adres) (Numer i seria dowodu osobistego)realizacji umowy o powierzenie grantu zgodnie z wnioskiem, stanowiącym załącznik nr 1 do procedur, będącym również załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy; przekazania do PFRON w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy zakresu danych instytucji objętych wsparciem, zgodnie z załącznikiem nr 4 do procedur;1.. St. Warszawy, Wydział XIV .UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR …/20.. zawarta w dniu ……… w …………………….. pomiędzy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt