Wniosek o likwidację barier technicznych
Nie obejmuje ono kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.. Nr sprawy/rejestru wniosków Data wpływu Wniosku WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA NA LIKWIDACJĘ BARIER TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH A. Wnioskodawca składa pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych na właściwym druku wniosku (wraz z kompletem załączników wymienionych we wniosku) do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie Aleja Piasta 32.. Title: Wnioski o dofinansowanie barier architektonicznych Author: Piotr Pindor Last modified by: piotrpindor Created Date: 12/10/2008 12:29:00 PM Company "PCPR" Other titles:Wniosek o dofinanso wanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych Strona 4 14.. Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych należy załączyć: kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 - orzeczenie o niepełnosprawności,Załączniki do wniosku: likwidacja barier architektonicznych - kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej - udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu/ domu - własność, umowa najmu, - projekt / szkic mieszkania z uwzględnieniem planowanych prac - szczegółowy kosztorys planowanych prac (zakup urządzeń, materiałów budowlanych, koszta robocizny itp.) - pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach) - inne dokumenty uzasadniające dofinansowanie .data uzupełnienia wniosku podpis pracownika WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH / TECHNICZNYCH* W ZWIĄZKU Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UWAGA!.

do wniosku o likwidację barier .

Na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków finansowych PFRON: .wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidacjĘ barier technicznych dla osÓb niepeŁnosprawnych (wypełnić czytelnie).. nr wniosku data wpływu wniosku wniosek o udzielenie dofinansowania na likwidacjĘ barier technicznych dla osÓb niepeŁnosprawnych (wypełnić czytelnie) informacje o wnioskodawcy i dziecku/podopiecznymo specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności zawierający szczegółowy opis schorzenia i uzasadniające likwidację barier architektonicznych, wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku 4.. Dane osoby niepełnosprawnejWnioski o dofinansowanie na likwidację barier technicznych można otrzymać oraz złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie w dowolnym czasie.. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.wniosek na likwidację barier w komunikowaniu się i barier technicznych (PDF; 332 KB) wniosek na likwidację barier w komunikowaniu sie i barier technicznych (DOC; 109 KB) zaświadczenie - likiwdacja barier w komunikowaniu się (PDF; 250,85 KB) zaświadczenie - likiwdacja barier w komunikowaniu się (DOC; 35 KB) zaświadczenie - likwdiacja barier technicznych (PDF; 183,89 KB) zaświadczenie - likwdiacja barier technicznych (DOC;31,3 KB)Rehabilitacja społeczna - Likwidacja barier technicznych Nr wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry tel..

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych.

(33) 842 - 23 - 29 lub (33) 842 - 42 - 27 RS.555.……… RS.556.………Dofinansowanie na likwidację barier funkcjonalnych następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony na odpowiednim formularzu w dowolnym czasie.. Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie jest aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu) oraz .Procedura składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych 1.. Udokumentowana podstawa prawna zameldowana w lokalu , w którym mawniosku, w bazie danych Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadania dofinansowania na likwidację barier technicznych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.. DANE OSOBOWE (osoby niepełnosprawnej) Imię i nazwiskoWniosek o likwidację barier technicznych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych.. W przypadku osób samotnych, w oświadczeniu należy uwzględnić dane dotyczące tylko Wnioskodawcy.. Strona 6 z 6.. Wniosek należy wypełnić czytelnieOsoby niepełnosprawne mogą wnioskować w PCPR i MOPS o dofinansowanie: przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusy rehabilitacyjne, a także likwidację barier architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu się.Osoba niepełnosprawna, która ubiega się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych lub w komunikowaniu się powinna złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi we wniosku..

architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

32 381 84 79 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związkuLikwidacja barier technicznych Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Wymagane dokumenty: 1. podpis wnioskodawcy* / przedstawiciela ustawowego* / opiekuna prawnego* / pełnomocnikaInformacja dodatkowa - dokumenty dołączasz do wniosku w formie: skanu - w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON), kopii - w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.Co musi zawierać wniosek?. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU Załączniki: Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność/kopia orzeczenia o niepełnosprawności, Pełnomocnictwo w przypadku występowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika, które określa zakres pełnomocnictwa do dokonaniawysokości środków finansowych przeznaczonych na likwidację barier w roku rozpatrywania wniosku, ma prawo ponownie wystąpić o dofinansowanie, składając nowy wniosek.. Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier funkcjonalnych osoba .Składa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wypełniony „Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych/technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w związku z jej indywidualnymi potrzebami" wraz z wymaganymi załącznikami wymienionymi we wniosku.data wpływu wniosku do PCPR WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych Uwaga: przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami i procedurami dofinansowania likwidacji barier technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych A..

Zasady rozpatrywania wniosków: Jeśli Wnioskodawca zmarł, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.

zamieszkały(a)likwidacja barier technicznych ; O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo .Nr wniosku: LBT - / 20… WNIOSEK.. W przypadku niekompletnego wniosku wnioskodawca ma obowiązek uzupełnić braki w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia w tej sprawie pod rygorem wykluczenia jego wniosku z dalszego postępowania.O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które złożą do Centrum odpowiedni wniosek wraz z załącznikami i nie uzyskały w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku na ten cel dofinansowania ze środków PFRON.OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW.. 2.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych/w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Józefa Bema 4, 32-600 Oświęcim, tel.. Aktualne zaświadczenie lekarskie(wg wzoru stanowiącego załącznik do .Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.. Wnioskodawca (proszę wypełnić drukowanymi literami) .. 1. likwidację barier architektonicznych, technicznych lub w komunikowaniu się .WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH (Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON) I.. W celu właściwego wypełnienia wniosku prosimy o staranne jego przeczytanie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt