Wfośigw katowice wniosek o płatność
Załączniki do wniosku.. E.WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU.. Wzór protokołu końcowego Wersja edytowalna; 10.. Mapa inwestycji POIiŚ w województwie śląskim; Sprawozdania z realizacji POIiŚ; Rola WFOŚiGW w Katowicach; Generator wniosków o płatność; Pomoc techniczna dla WFOŚiGW w Katowicach.. Instrukcja wizytacji końcowej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze: 11.. Wypłata środków (częściowa lub końcowa) dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność sporządzonego przez Beneficjenta.. Wfośigw dokona wypłat kwoty dotacji/pożyczki w kwocie zaakceptowanych kosztówWzór wniosku o płatność Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste powietrze; 8.. Załączniki Uwaga: Dokumenty należy dołącz.. Wfośigw dokona wypłat kwoty dotacji/pożyczki w kwocie zaakceptowanych kosztówBeneficjent może wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac.. nr 1 do umowy o dofinansowanie,Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00) Infolinia - 32 60 32 252. [email protected] 5.Wniosek o płatność w PP Czyste Powietrze - podwyższony poziom dofinansowania 6 Beneficjenta, wskazany niżej, jeżeli Beneficjent dokonał zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy w całości (wymagane jest dołączenie do wniosku o płatność potwierdzenia dokonania zapłaty)..

Wniosek o płatność - instrukcja wypełniania.

ODO1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy pp czyste powietrze.. Zestawienie dokumentów księgowych - pobierz.. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy Wersja edytowalna; 9.. Pomoc techniczna dla WFOŚiGW w Katowicach w 2014 rokuWNIOSEK O PŁATNOŚĆ.. 9 pogrupować je kontraktami, a wszystkie dokumenty dotyczące jednego wydatku ułożone były po kolei (np. wydatek dotyczący robót budowlanych: faktura, potwierdzenie zapłaty, przejściowe świadectwo płatności wraz z protokołem wykonania elementów, jeżeli do tej pory nie była dostarczona umowa z wykonawcą to jeszcze umowa) - co usprawni weryfikację wniosku o płatność.dołączenie do wniosku o płatność potwierdzenia dokonania zapłaty).. 3.podpis pracownika WFOŚiGW, pieczątka, data Lista załączników: 1) Zestawienie załączonych dowodów księgowych (zgodnie ze wzorem), wskazanych we wniosku o płatność, odzwierciedlających zakres zrealizowany zgodnie z zestawieniem finansowo - rzeczowym stanowiącym zał.. yW przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: E-mail: 1. [email protected] 2. [email protected] Telefon: 032 6032 256 Preferowana forma dostarczania wniosków o płatność wraz z załączonymi do nich dokumentami: Poczta/kurier.Formularz wniosku Czyste Powietrze..

Wniosek o płatność obowiązujący do 28.07.2019 r. włącznie - pobierz.

Wypłata środków (częściowa lub końcowa) dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność sporządzonego przez Beneficjenta.. Mapa inwestycji POIiŚ w województwie śląskim; Sprawozdania z realizacji POIiŚ; Rola WFOŚiGW w Katowicach; Generator wniosków o płatność; Pomoc techniczna dla WFOŚiGW w Katowicach.. ODO2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych.Zapraszamy Państwa do korzystania z PORTALU BENEFICJENTA - internetowego systemu, w którym śledzić można stan realizacji złożonych wniosków oraz zawartych umów lub uzyskać informacje o najbliższych płatnościach.. Instrukcja wypełnienia formularza wniosku o płatność: W nagłówku wniosku należy wskazać: numer kolejny wniosku o płatność oraz jego rodzaj (częściowy/końcowy), numer i datę zawarcia umowy,W dniu 16.11.2020 r. (środa) na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW Kraków został udostępniony wniosek o płatność w postaci aktywnego formularza PDF, który jest przeznaczony dla Beneficjentów wnioskujących o wypłatę środków w ramach realizacji umów z części 1 jak i części 2 Programu „Czyste Powietrze".WFOŚiGW w Katowicach złożył następujące wnioski o płatność rozliczające Roczny Plan Działań za rok 2014: 17.04.2014 r. - wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za I kwartał 2014 r. 15.07.2014 r. - wniosek o płatność pośrednią w ramach Rocznego Planu Działań za II kwartał 2014 r.,Ogłoszenia o konkursach; Wyniki konkursów; Schemat ubiegania się o środki; Realizacja projektów..

Uwaga: Za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego wfośigw.

Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze"Wniosek o płatność POBIERZ pdf 1.24Mb Instrukcja „Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste Powietrze" -podstawowy poziom dofinansowania POBIERZ pdf 0.21Mb Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy POBIERZ docx 0.14Mb Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) POBIERZ docx 0.02Mb Koszty .Wniosek o płatność obowiązujący od 29.07.2019 r. - pobierz.. Karta oceny wniosku o dofinansowanie: 12.Podstawą wypłaty środków są załączone do niniejszego wniosku o płatność: 1) 4Protokół odbioru robót wykonawcy .. W Portalu Beneficjenta publikowane są informacje dla Kontrahentów WFOŚiGW w Katowicach.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".Wypłata środków nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami m.in.: a) prawidłowo wypełnionym Zestawieniem dokumentów księgowych potwierdzającym poniesienie wydatków (faktury, rachunki) stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku o płatność;wfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac..

Wypłata środków dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność prawidłowo wypełnionego przez Beneficjenta.

Uwaga: Za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego wfośigw.. Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: o konkursach; Wyniki konkursów; Schemat ubiegania się o środki; Realizacja projektów.. W celu zautomatyzowania pracy - system zawiera formularze wniosków gotowe .wniosku o płatność następuje przed potwierdzeniem przez wfośigw faktu zawarcia umowy, zamiast jej numeru należy wpisać adres budynku, w którym realizowane jest przedsięwzięcie.. Pomoc techniczna dla WFOŚiGW w Katowicach w 2014 rokuwniosek o płatność jest składany równocześnie lub po złożeniu wniosku o dofinansowanie, przed potwierdzeniem zawarcia umowy z eneficjentem przez wfośigw - dopuszczalne w przypadku przedsięwzięć zakończonych na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (jeżeli eneficjent zaznaczyłWe wtorek, 4 maja 2021 roku, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu podpisał umowę z gminą Grybów na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna, Gródek, Stróże, Wyskitna, Polna, Chodorowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa Wyżna, Siołkowa".b) Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: gwd.nfosigw.gov.pl.. Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14.05.2020 r.Generator wniosków o płatność ze środków krajowych (GWPK) jest narzędziem umożliwiającym przygotowanie i przekazanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosków o płatność oraz innych dokumentów (HRF) w procesie rozliczania projektów dofinansowanych ze środków krajowych.. Dane liczbowe podane we wniosku o płatność oraz w załącznikach powinny zostać wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (stosując zaokrąglenie matematyczne).. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Obowiązujący wzór wniosku o płatność - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach A A + A ++ ☯ Deklaracja dostępnościwfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac.. f. Protokół odbioru robót wykonawcy.. g. Oświadczenie Wnioskodawcy o pracach wykonanych we .Szare pola we wniosku wypełniane są przez WFOŚiGW.. W polu nr 8 należy wybrać z listy właściwy wfośigw ze względu na usytuowanie budynku.Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem: e. c) Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze" - formularz online .. Rachunek bankowy Beneficjenta do wypłaty dotacji Numer rachunku bankowego 55..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt