Sprawozdanie z przebiegu praktyk zawodowych
• Podczas powierzonych mi zadań sumiennie je wykonywałam.SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Praktyka zawodowa w wymiarze ….. godzin została odbyta przeze mnie w ……………… ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………….. Przed rozpoczęciem praktyk zapoznano mnie z regulaminem pracy oraz przepisami związanymi z .praktyk i uczelni) 5.. Proszę opisać: zakres działalności firmy, scharakteryzować wykonywane usługi lub produkty; zgodnie z poniższym planem1 Sprawozdanie z przebiegu praktyk realizowanych w ramach projektu Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy na rynku pracy o numerze PL01- KA w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe W .Sprawozdanie z przebiegu praktyk realizowanych w ramach projektu Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy na rynku pracy o numerze 2016-1-PL01- KA102-025176 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i .praktyki zawodowej Sprawozdania z przebiegu praktyki zawodowej, 2) pozytywna ocena zakladowego opiekuna praktyki..

Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej.

Osiqgniçcie przez studenta zaloŽonych efektów uczenia sie bçdzie weryfikowane wg zasad przyjçtych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z sylabusem praktyk dla danego kierunku studiów, opracowanym przez uczelniç.. Zanim zabierzemy się do pisania, warto przyswoić kilka na pozór banalnych, ale niezmiernie istotnych zasad.. KARTA PRAKTYKI uzupełniona w jednostce/instytucji, w której odbyła się praktyka.. Uwagi na temat organizacji i realizacji praktyk Odnośnie miejsca i warunków odbywania praktyki (zapytania, trudności) Odnośnie przebiegu praktyk (uwagi ze strony studentów i organizatora praktyk)Karta informacyjna (sprawozdanie) z przebiegu praktyki zawodowej.. Sprawozdanie powinno być podpisane przez Zakładowego Opiekuna praktyk i opatrzonesprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej Imię i nazwisko studenta.. Rok studiów.. Praktyka odbyła się na podstawie umowy o pracę.Wykaz wszystkich czynności wykonywanych przez praktykanta wraz z opisem zagadnień, problemów rozwiązywanych podczas praktyki.. w terminie ……………………………………………………..

Sprawozdanie z przebiegu praktyk.

miejsce praktyki (nazwa i adres zakładu pracy) W okresie od ………………………………….. do ………….…………………………….. data rozpoczęcia praktyki data zakończenia praktyki.. Najistotniejsze zadania powinny być opisane z podaniem szczegółów (jeśli to możliwe) 1.. • Zapoznałam się z obowiązkami na poszczególnych stanowiskach pracy.. Miejscowość i data Podpis studenta Zaliczenie praktyki (każda z ocen cząstkowych musi być co najmniej oceną dostateczną) Ocena za odbycie praktyki w wyznaczonym terminie (cyfra) Ocena z zakładu pracy (cyfra) Ocena dziennika praktyk wraz ze sprawozdaniem (cyfra) Waga 40% Waga 30% Waga 30%Przebieg praktyki student dokumentuje wpisami do „Sprawozdania z praktyki zawodowej (dziennik praktyki)", które muszą być potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyk.. Porozumienie dotyczące studenckich praktyk zawodowych - Kierunek Zarządzanie I st.Sprawozdanie z przebiegu praktyki (nie mniej niż 1 strona, co najmniej 2500 znaków)z przebiegu praktyk zawodowych 7.. Praktykę studencką odbyłam w Urzędzie Miasta i Gminy w ., w terminie .. Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ.. Pobierz plik pdf 518,78 kB.sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej Imię i nazwisko studenta.. Rok studiów .Sprawozdanie.. W trakcie praktyki zostały/nie zostały* przeze mnie wykonane wszystkie czynności określoneKARTA INFORMACYJNA (SPRAWOZDANIE) Z PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko studenta:………………………………………………………………………..

Sprawozdanie z praktyk zawodowych.

W dniach od 30 lipca do 27 sierpnia 2012 r. odbyłam czterotygodniową studencką praktykę zawodową w Urzędzie Miejskim w Golinie przy ulicy Nowej 1.. Data i podpis zakładowego opiekuna praktyki.SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ (DZIENNIK PRAKTYKI) wypełnione przez studenta.. Kierunek:……………………………………………………………………………………….SPRAWOZDANIE.. Identyfikator praktykanta-wzór.. imię nazwisko studenta.. Dziennik praktyk - w formie skróconej należy przedstawić realizowane zadania.Sprawozdanie z praktyk zawodowych - o czym należy pamiętać?. SpecjalnośćTryb studiów (stacjonarne / niestacjonarne) Miejsce odbywania praktyki: Okres.. (od dn. - do dn.)Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej Pobierz plik pdf 518,78 kB © 1998-2021 Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Informacja telefoniczna (22) 234-72-111.. Sprawozdanie z przebiegu studenckich praktyk zawodowych realizowanych przez studentów pierwszego stopnia studiów kierunków ekonomia i zarządzanie w roku akademickim 2010/2011 1.1.. Oto one: Unikaj „lania wody" i nie wyolbrzymiaj swojej roli.. Ogólna charakterystyka przebiegu praktyk - kierunek ekonomia W roku akademickim 2010/2011 w grupie studentów I i II roku kierunku ekonomiaSPRAWOZDANIE ZE STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH.. Do obowiązków praktykanta należy w szczególności: i) niezwłoczne przekazanie dokumentacji (zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyk, sprawozdania z przebiegu praktyk zawodowych)opiekunowi praktyk, po zakończeniu praktyki, celem uzyskania zaliczenia.Sprawozdanie z przebiegu praktyki (nie mniej niż 1 strona, co najmniej 2500 znaków) ..

Wniosek o przyjęcie na praktykę zawodową.

Title: Sprawozdanie z przebiegu praktyki Author: AR Poznań Created Date: 11/11/2019 4:55:53 PM .Na końcu dziennika praktyki zawodowej musi znaleźć się ocena wystawiona przez opiekuna praktyki (1-6 uczniowie, 2-5 studenci) oraz słowna opinia.. Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej.. Dokumentowanie praktyk zawodowych (sposób dokumentowania przebiegu praktyk z uwzględnieniem efektów uczenia się) 6.. W celu zaliczenia praktyki student dostarcza na Uczelnię następujące dokumenty: potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej lub świadectwo pracy, zaświadczenie ze szkolenia BHP w miejscu odbycia praktyki, dziennik praktyk i sprawozdanie z praktyki zawodowej obejmująceSprawozdanie z przebiegu praktyki - c.d.. Wszystkie zebrane podczas praktyki informacje należy traktować jako poufne.Sprawozdanie z realizacji studenckiej praktyki zawodowej .. przebiegu: A) ocena realizacji założonych efektów praktyki przez jej opiekuna .. (wymienione w sylabusie praktyki dla danego kierunku studiów i będą automatycznie wpisane do formularza sprawozdania studenta z realizacji praktyki) Ocena realizacji efektów kształcenia2 w pełni .Obowiązki praktykanta§3.. • Mam świadomość odpowiedzialności za swoje zachowanie i powierzone mi zadania.. Nikt nie uwierzy, jeżeli napiszesz, że powierzono Ci jakieś niezmiernie ważne zadanie.Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej powinno zawierać charakterystykę firmy, informacje dotyczące realizowanych zadań i wykonywanych czynności podczas praktyk, własną ocenę praktyki (zgodnie z programem praktyk; ok. 4 - 5 stron, format A4).. Sprawozdanie powinno być wnikliwym i obiektywnym opisem przebiegu praktyki.. W wymiarze 120 godzin.. (wypełnia student) Nazwisko i imię (literami drukowanymi)Miejscowość, data.. Wypełnione dokumenty należy złożyć opiekunowi praktyki na kierunku po zakończeniu praktyki.3) OPIS NABYTYCH KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: W wyniku odbytej praktyki: • Potrafię współpracować z innymi pracownikami.. Moim opiekunem prowadzącym praktykę była .. z przebiegu praktyki studenckiej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt