Formularz informacji xls




Poniższy plik stanowi treść cyfrową.Przejdź do serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej; Otwórz okno z tłumaczem języka migowegoPobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf, 714 KB) Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls, 163 KB) Pobierz: oświadczenia do wniosku 2021 (pdf, 624 KB) Pobierz: oświadczenia do wniosku 2021 (docx, 35 KB)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 A.. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.Opis: PSZ-PKDG zal1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust.. Formularz DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (.pdf) Formularz DN-1 - Wersja edytowalna (xls.). Pobierz: Rozporządzenie MRPiPS (pdf, 989 KB) Pobierz: Oświadczenie pracodawcy (doc, 73 KB) Pobierz: Oświadczenie o sytuacji majątkowej (doc, 41 KB)Kol.. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji Imię i nazwisko Numer telefonu Stanowisko służbowe Data i podpisPobierz: Formularz informacji (xlsx, 80 KB) Pobierz: Oświadczenie dla poręczycieli (doc, 49 KB) Pobierz: Zaświadczenie o zarobkach (doc, 33 KB) Refundacje PFRON..

):Nowy formularz informacji dla przedsiębiorców ubiegających się o pomoc publiczną.

Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce2) Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji (.xlsx) - pobierz; INFORMACJA POMOCNICZA PRZY WYPEŁNIANIU FORMULARZA INFORMACJI MONITORUJĄCEJ Z REALIZACJI BIZNESPLANU / INFORMACJI PO REALIZACJI OPERACJI - pobierz; 4b) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z, obowiązuje od 21.12.2020r.. rolnicza) (doc, 152 KB) Pobierz: 3.4.. W przypadku spółki cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę, pod jaką spółka funkcjonuje na rynku, oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresyFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków A..

Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne.

PROGRAM STAŻU - szablon (doc, 54 KB) Pobierz: Opinia pracodawcy po zakończonym stażu (doc, 25 KB)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.Formularze w Excel to funkcjonalność pozwalający w zautomatyzowany sposób przetwarzać dane w tabelach i zakresach danych.. 3b Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany oraz przepis aktu wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).Załącznik nr 2 do wniosku pracodawcy - Formularz informacji .. (xls, 141 KB) Pobierz: 3.3.. 1) W przypadku gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, .z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn..

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu.

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika3)Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie bezzwrotnej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.. Formularz DR-1 - Deklaracja na podatek rolny (.pdf)Pobierz: Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls, 146 KB) Pobierz: Wniosek o refundację w ramach bonu zatrudnieniowego (doc, 57 KB) Pobierz: wniosek dla bezrobotnego - bon zatrudnieniowy (doc, 36 KB) Pobierz: oświadczenie o opłaceniu składek (doc, 24 KB) Bon zatrudnieniowy - dla PracodawcówFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn.. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.. Imię i nazwisko/nazwa/osoba reprezentująca grupę podmiotów*: Miejsce zamieszkania/siedziba**: Adres do korespondencji: Adres e-mail: (w przypadku, gdy petycja składana jest drogą elektroniczną):Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.xls ( 128 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach.doc ( 40 KB )Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu..

zm.) niniejszy formularz wypełnia się wyłącznie w zakresie, w którym informacje w nim określone nie są przedstawiane na podstawie odrębnych ustaw.

Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne.. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc w związku z działalnością .Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls) (xlsx, 76 KB) Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf, 219 KB) Pobierz: Oświadczenie o niekaralności (pdf, 132 KB) Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej PO WERPobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (pdf, 78 KB) Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (xls, 149 KB) Pobierz: Przykładowy wzór wypełnienia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls, 102 KB)Załącznik do deklaracji dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania obowiazujący od lipca 2019 roku - formularz interaktywny (XLS, 92.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2019-07-05 | Data wytworzenia informacji: 2019-07-05-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki.. Formularze obsługują zwykłe zakresy danych lub zakresy zamienione na tabelę.akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki.. 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika.. 2) 1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika.. Załącznik nr 3 do wniosku pracodawcy - Formularz (dział.. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (formularz pomocy publicznej do wniosku o bezzwrotną pożyczkę w wysokości 5 tys. zł .Przykładowy formularz.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowej obowiązujące od 1 lipca 2019 roku: Formularz DL-1 - Deklaracja na podatek leśny (.pdf) Formularz DL-1 - Wersja edytowalna (xls.). 3) 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika.. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej lub osobowej wnioskującego o pomoc publicznąExcel, Word, Adobe..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt