Oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.5) oświadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 4) oświadczenie wnioskodawcy o sposobie uzupełnienia wykształcenia 3) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych 2) plan rozwoju gospodarstwa (biznesplan)granicą (oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym) 7) zaświadczenie właściwego organu gminy o: posiadaniu bądź nieposiadaniu przez każdego pełnoletniego członka rodziny gospodarstwa rolnego, wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych albo nakaz płatniczy (wedługOświadczenie składa si ę pod rygorem odpowiedzialno ści karnej za składanie fałszywych zezna ń. Składaj ący o świadczenie jest obowi ązany do zawarcia w nim klauzuli nast ępuj ącej tre ści: „Jestem świadomy odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywego o świadczenia".w przypadku braku gospodarstwa rolnego należy dołączyć oświadczenie o nieposiadaniu gruntów (załącznik nr 4), w przypadku dzieci poniżej wieku szkolnego - kserokopia aktu urodzenia.. gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości .. Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z załącznikiem.. Opłaty: Opłata uzależniona jest od celu dla jakiego wydawane jest zaświadczenie..

Sprawa: Wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego.

Drukuj informację.oŚwiadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia oraz dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn.. Pobierz dane XML.. (podpis osoby składaj ącej o świadczenie)zaŚwiadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego Podstawa prawna: art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).Dane osoby.. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego)Wydanie ZAŚWIADCZENIA o posiadaniu gospodarstwa rolnego.. Oświadczam również, że żaden z członków mojej rodziny nie posiadałani nie jestem podatnikiem podatku rolnego.. JESTEM ŚWIADOMA/ ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNO ŚCI KARNEJ ZA ZŁO ŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.. zm.) za podanie nieprawdziwych danych aż do wydalenia mnie z Uczelni i obowiązku zwrotu pobranej pomocy materialnej oświadczam, że:OŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie jestem/jeste śmy podatnikiem/podatnikami podatku rolnego w roku …………….…..

Proszę o wydanie zaświadczenia o posiadaniu /nieposiadaniu/.

OŚWIADCZENIE O NIEPOSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki Ja, Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oświadczam, iż nie podsiadałem/-am oraz nie użytkowałem/-am w 2019 r. gospodarstwa rolnego.. Wydawanie zaświadczeń regulują przepisy art. 217-220 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (kpa).składającej oświadczenie: PESEL Nazwisko i pierwsze imię ↓ Wypełnić w przypadku nieposiadania/ posiadania gospodarstwa rolnego przez niepełnoletnie dziecko: Nazwisko i imię niepełnoletniego dziecka Nazwisko i imię niepełnoletniego dziecka CZĘŚĆ A: Oświadczam, że w bazowym roku kalendarzowym 2019: figurowałem/-am(w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy obowiązkowo wypełnić CZĘŚĆ B) nie figurowałem/-am moje niepełnoletnie dziecko/ dzieci nie figurowało/-ły w rejestrze podatku rolnego od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w myśl przepisów ustawy z dnia 15.11.1984 roku o podatku rolnym (tekst jedn.. Dokumenty do pobrania: Regulamin przyznawania pomocy, Formularz Zgłoszenia Niepełnosprawnego Dziecka do dofinansowania zakupu sprzętu .posiadać lub planować posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie, w którym składany jest wniosek..

Załącznik do wniosku: Do wniosku załącza się pisemne oświadczenie.

i Gospodarki Nieruchomościami.. z 2020 r., poz. 333)PE-023-01 - wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego.OŚWIADCZENIE O POSIADANIU LUB NIEPOSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO Oświadczam, że w 2014 roku*: 1) nie posiadałem/ nie posiadałam gospodarstwa rolnego, 2) posiadałem/ posiadałam gospodarstwo rolne wyłącznie w gminie wykazanej w załączonym zaświadczeniu lub nakazie płatniczym.Oświadczenie studenta/członka rodziny* o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego.. Podpis Miejscowość i data 1 "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym naOświadczenie członka rodziny o posiadaniu / nieposiadaniu gospodarstwa rolnego Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 za składanie fałszywych zeznańWINCENTEGO POLA W LUBLINIE OŚWIADCZENIE O NIEPOSIADANIU GRUNTÓW ROLNYCH Ja niżej podpisany/a .. (imię i nazwisko) zamieszkały/a .. .Zał ącznik nr14 do Regulaminu Oświadczenie członka rodziny o posiadaniu/ nieposiadaniu gospodarstwa rolnego CZ ĘŚĆ A Oświadczam, że w roku kalendarzowym 20…: figurowałem/am* nie figurowałem/am w rejestrze podatku rolnego od gruntów stanowi ących gospodarstwo rolne w my śl przepisów ustawyZałącznik do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 37 Lublin, dnia OŚWIADCZENIE O NIEPOSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki Ja, Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oświadczam, iż ja oraz żaden z członków mojej rodziny nie posiadał (nie użytkował) w 20… r.(.).

(pełnoletniej) składającej oświadczenie: PESELNazwisko i pierwsze imię.

-na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r.OŚWIADCZENIE O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Oświadczam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO PONIŻEJ 2 ha JA NIŻEJ PODPISANY/A (IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO): ZAMIESZKAŁY/A (ADRES ZAMIESZKANIA - ULICA, NR DOMU/NR MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ):Wzór nr.1 - oświadczenie osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu ograniczonym (*.docx) Wzór nr.2 - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych i osobistym prowadzeniu gospodarstwa (*.docx) Wzór nr.3 - oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (*.docx)Wniosek o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego (DOC, 35.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2012-06-30 | Data wytworzenia informacji: 2012-06-30.. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru.. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej", w art. 286 KK - „Kto, w celu osiągnięcia .1 Wymagane dokumenty: Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt