Czy potrzebna jest zgoda pracownika na monitoring
Poprzez jego wprowadzenie Unia Europejska rozszerzyła również zakres podmiotów, które podlegają przepisom dotyczącym ochrony danych wrażliwych.Pytanie pochodzi z LEX Ochrona Danych Osobowych: Jak powinno wyglądać oświadczenie dla pracownika o funkcjonowaniu monitoringu w zakładzie pracy (załączone następnie do akt osobowych)?. W pozostałych przypadkach taka zgoda jest konieczna.RODO: zapisy regulaminu pracy o monitoringu.. Jednak nie dotyczy danych, których pracodawca może od nich żądać na podstawie Kodeksu pracy.Zastanawiające jest również dopuszczenie w ustawie monitoringu wizyjnego na potrzeby kontroli produkcji z jednoczesnym usunięciem (w stosunku do pierwotnej propozycji) zapisu, że monitoring nie może być stosowany jako środek kontroli wykonywania pracy przez pracownika.Przy czym możliwe jest dokonywanie potrąceń obligatoryjnych wskazanych w Kodeksie pracy, na które nie jest potrzebna zgoda pracownika, a także dobrowolnych.. W szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.Pracownik powinien zostać poinformowany o stosowaniu monitoringu w pracy.. W ten sposób pracodawca zabezpiecza się przez zarzutem nieposzanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika (art. 111 k.p.).Ostatnio spotkałam się pytaniem typu: czy to jest normalne, żeby pracodawca cały czas obserwował pracownika za pośrednictwem kamery ?.

Czytaj również: Psychoterror w pracyCzy potrzebna jest zgoda pracownika na monitoring?

Monitoring wizyjny, w ramach którego utrwalane są wizerunki pracowników, jest przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (uodo).Monitoring bez zgody pracownika Zgoda pracownika na monitoring w miejscu pracy nie jest wymagana w sytuacji wykazania, że przetwarzanie danych jest niezbędne (adekwatne) dla osiągnięcia usprawiedliwionych celów.. Najpierw trzeba ten monitoring mieć aby później dyskutować o ochronie czy naruszeniu prywatności.Obowiązek poinformowania nie jest tożsamy z uzyskaniem zgody pracownika - przyjmuje się, że zgoda nie jest konieczna, jeśli oczywiście zastosowanie monitoringu jest uzasadnione.. Odpowiedź.. Decyzja o zastosowaniu monitoringu pracownika jest autonomiczną decyzją pracodawcy, pozostającą w sprzeczności z interesem pracownika - trudno, więc byłoby wymagać zgody pracownika na stosowanie monitoringu.Monitorowanie miejsca pracy za pomocą kamer nie wymaga od pracowników wyrażenia zgody na takie sprawowanie kontroli wykonywania pracy czy też bezpieczeństwa zakładu pracy lub pracownika w miejscu pracy.. Monitoring pracowników musi być niezbędny do zapewnienia: bezpieczeństwa pracowników, lub.. Jako zbyt daleko idący należałoby uznać natomiast obowiązek pracodawcy uzyskania zgody podwładnych na monitoring, szczególnie jeśli dotyczy to kamer przemysłowych.Odpowiedź: Jeżeli monitoring wizyjny jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w firmie, zgoda pracowników nie jest wymagana..

mamy zamiar ocieplić budynek i zamontować monitoring.

Nowe unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) nakłada na administratorów danych osobowych szereg obowiązków.. Wskazuje się, aby monitoring był stosowany tylko wtedy, gdy cel, dla którego został utworzony, nie był możliwy do osiągnięcia w inny sposób, np. gdy dla zapewnienia bezpieczeństwa obiektu nie będą wystarczające drzwi antywłamaniowe.Ponadto, instalacja GPS powinna służyć pracodawcy do realizacji usprawiedliwionych celów (np. kontrola prawidłowości wykonywania obowiązków pracowniczych).. Może to być zgoda zarówno pisemna jak i ustna.Wypełniając kwestionariusz, kandydat na pracownika nie musi składać dodatkowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które podaje w kwestionariuszu.. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych).. Jeżeli pracodawca wykaże te okoliczności - nie musi uzyskiwać zgody pracownika na tego rodzaju monitoring.. RODO nie wyodrębnia w swoich regulacjach monitoringu, co oznacza, że należy do niego odnosić ogólne reguły przetwarzania danych osobowych zawarte w tym akcie prawnym, a zwłaszcza jego art.Pracodawca ma prawo prowadzić monitoring pracowników..

Nie jest jednak potrzebna jego zgoda na wprowadzenie systemu monitorowania.

Tyle że nie może tego robić po kryjomu.. Monitoring, który - poza kilkoma wyjątkami - działał do tej pory poza prawem, w końcu doczekał się swoich zasad.. Na jednej szali mamy prawo pracodawcy do kontroli pracowników, na drugiej prawo pracownika do prywatności.Jak zawsze, w przypadku konfliktu dwóch wartości, problem jest z tym, której przyznać rację.pracownika tj. czy następuje to tylko w przypadku jego dłuższej nieobecności, czy też monitoring prowadzony jest na bieżąco, osoby uprawnione do dokonania przeglądu treści korespondencji, czy do monitoringu wykorzystuje się dedykowane programy (np. stosujące słowa kluczowe) czy też monitoring prowadzony jest „ręcznie" poprzez .Na gruncie powyższych ustaleń należy udzielić odpowiedzi na dwa pytania: kiedy monitoring pracowników jest prawnie dopusz- czalny (a zatem nie stanowi naruszenia prawa do prywatności, nie jest on czynem bezprawnym) oraz jakie konsekwencje prawne _____ 8 J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, Prawa człowieka.RODO dotyka niemal każdego obszaru otaczającej rzeczywistości - także kamer nagrywających Cię w wielu miejscach, które odwiedzasz każdego dnia.. Poinformowanie pracownika o stosowaniu systemu GPS może polegać na: • przekazaniu mu takiej informacji np. w piśmie odrębnym od umowy o pracę,Monitoring pracowników..

Te ostatnie wymagają jednak uzyskania od pracownika jego pisemnej zgody.

Zgoda ta jest zbędna, gdyż przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę odbywa się na podstawie art. 22 1 kp.. Monitoring na terenie zakładu pracy i wokół niego może zostać powieszony tylko ze ściśle określonych powodów.. Większość rodzajów kontroli wprowadzanych przez pracodawcę (monitoring video, monitorowanie komputerów i poczty elektronicznej) nie wymaga zgody pracownika, nie oznacza to jednak, że pracodawca może ukrywać fakt wprowadzenia monitoringu w zakładzie pracy.Bez znaczenia dla oceny legalności postępowania pracodawcy, który decyduje się na monitoring pracowników bez ich zgody, pozostaje także motywacja pracodawcy, którą może być zarówno kontrola poczynań pracowników (np. w zakresie prawidłowości wykonywania obowiązków), jak i próba zabezpieczenia materiału dowodowego na okoliczność ewentualnych procesów prowadzonych z pracownikami.O założeniu monitoringu w miejescu pracy pracownicy powinni być poinformowani w sposób ogólnie przyjęty w danym zakładzie pracy (np: wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń).. Kamery w pewnych miejscach stały się nielegalne, a osoba nagrana zyskała swoje prawa.Zasadniczo pracodawca potrzebuje do przetwarzania danych zgody osoby, której one dotyczą (art. 23 ust.. Pracownicy powinni zostać poinformowani o monitoringu.zgodę na objęcie monitoringiem - za zgodę rozumie się wejście do obiektu po przeczytaniu informacji, że obiekt jest monitorowany.. Jej brak powoduje, że pracodawca nie ma prawa potrącić określonej należności z wynagrodzenia pracownika.Według interpretacji GIODO, jeżeli wizerunek pracownika udostępniany jest ograniczonej liczbie osób i nie do publicznej wiadomości, jest to usprawiedliwiony cel przetwarzania danych osobowych i nie trzeba uzyskiwać od pracownika odrębnej zgody.W celu przekazania pracownikowi/zleceniobiorcy informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagana jest zgoda pracownika/zleceniobiorcy na przekazanie informacji PIT-11 w taki sposób.. Zgodnie z art. 22 2 ustawy - Kodeks pracy § 6.. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia .prosze mi odpowiedzieć czy potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli na montaż monitoringu.. Firma to nie program telewizyjny z ukrytą kamerą, dlatego pracownicy muszą zostać poinformowani o tym, jakiego rodzaju monitoring prowadzony jest w firmie - czy dotyczy on np. obrazu, czy dźwięku.. Taka zgoda jest niezbędna w przypadku kandydatów do pracy w procesie rekrutacji.. Przed ich wprowadzeniem pracodawca powinien dokonać szczegółowej analizy, czy rzeczywiście dla osiągniecia założonego celu taki monitoring jest w ogóle konieczny.Z kolei w zakresie pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni ustawodawca dopuścił stosowanie monitoringu, jeśli jest niezbędny do realizacji celu określonego przepisem i nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych pracownika..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt