Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu kraków
fillup - formalności wypełnione.. Dokument jest identyczny jak w przypadku rejestracji samochodu, a w nagłówku wystarczy wykreślić odpowiednie zwroty.. ** Dat urodzenia wpisuj tylko cudzoziemcy, którzy nie maj ustalonego nr PESEL.. Witamy W ELEKTRONICZNEJ SKRZYNCE PODAWCZEJ SYSTEMU POJAZD I KIEROWCA.. Dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym (gdy termin ważności minął wymagane jest zaświadczenie potwierdzające aktualne badanie techniczne) (3. zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeŹdzie zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniajĄcych rodzaj pojazdu.. Wniosek o rejestrację pojazdu (.pdf) Wniosek o rejestrację pojazdu (.doc) PEŁNOMOCNICTWO DO WYREJESTROWANIA POJAZDUDo rejestracji samochodu lub innego pojazdu w Wydziale Komunikacji są potrzebne: wniosek o rejestrację pojazdu - druk AO-05-01 dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionej upoważnienie do rejestracji pojazdu jeżeli osobą rejestrującą jest pełnomocnikStarostwo Powiatowe w Krakowie uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Liszki, że z dniem 2 stycznia 2017 r. wszystkie sprawy z zakresu rejestracji pojazdów oraz składanie wniosków o założenie pierwszego Profilu Kandydata na Kierowcę (tzw. PKK) dla mieszkańców Gminy będą załatwiane w Filii Wydziału Komunikacji w Skawinie.. Wybierz sposób logowania.. W przypadku wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do wniosku o jego wyrejestrowanie zamiast dowodu rejestracyjnego należy dołączyć decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.Wnosz o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych O nastpujcym wyróniku pojazdu: ..

... wyrejestrowanie pojazdu.

(podpis właciciela) _____ * Numer REGON podaje si, gdy włacicielem pojazdu jest przedsibiorca.. Aby elektronicznie załatwić sprawę - wymagany jest bezpieczny podpis lub Profil Zaufany ePUAP.Co jest potrzebne do wyrejestrowania samochodu w Krakowie?. Zgody 2 Kraków.. Do wniosku elektronicznego należy dostarczyć dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, zaświadczenie o demontażu, tablice rejestracyjne, potwierdzenie wniesienia wymaganych opłat - załączniki można przesłać pocztą na wskazany adres urzędu.Ww.. Możesz go pobrać wcześniej z serwisu internetowego, wydrukować i wypełnić.Wypełnij online druk WoRWZP-Kr Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiad.. Wnioski elektroniczne realizowane są wyłącznie przez referat rejestracji pojazdów oś.. Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Broni Palnej.. Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Katowicach przy ulicy Lompy 19 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00) lub pocztą na adres: Wydział Postępowań .Rejestracja samochodu - wniosek.. starostwo powiatowe w krakowie.. Powstania Warszawskiego 10, Kraków, telefon 12 616 9472, faks 12 616 .ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SYSTEMU POJAZD I KIEROWCA.. Dowód własności pojazdu (np. faktura VAT, rachunek, umowa sprzedaży) (1,2,4.. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl..

Nr 48 Wniosek o rejestrację pojazdu.

Wydział komunikacji w Krakowie oprócz rejestracji pojazdów zajmuje się również m.in. wydawaniem prawa jazdy i udzielaniem licencji transportu drogowego.I.. Wraz z wnioskiem należy załączyć inne dokumenty lub przedmioty (np. tablice rejestracyjne).. Referat Rejestracji Pojazdów I, II dla Krakowa-Śródmieścia oraz Krowodrzy - al.. W przypadku: a) demontażu pojazdu: - zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, - dowód rejestracyjny, - karta pojazdu - jeżeli była wydana,Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu należy składać w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.. Wymagane wnioski i dokumenty: wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu; dokumenty rejestracyjne (dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, karta pojazdu jeżeli była wydana);Wypełniony wniosek wraz z załącznikami zależnymi od przyczyny wyrejestrowania.. Załączniki do wniosku: 1.. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, we wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu, 2) Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca.Przygotuj skan dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu zarejestrowanego, na przykład skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu..

Wniosek o zarejestrowanie pojazdu [wzór dostępny tutaj] oraz: 1.

Bez względu na powód wyrejestrowania, potrzebne będą: wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (można znaleźć go w sekcji Wnioski i dokumenty lub otrzymać w wersji papierowej w urzędzie), dokument potwierdzający tożsamość,I.. 3.W przypadku zgłoszenia zbycia bezpośrednio w Referacie Rejestracji Pojazdów na stanowisku obsługi nie wymaga się złożenia wniosku w formie pisemnej jeśli pojazd jest zarejestrowany w Krakowie: Dokument na podstawie, którego nastąpiło zbycie lub nabycie pojazdu.. Wydział Komunikacji Filia w Skawiniewniosek o wyrejestrowanie pojazdu (można znaleźć go w sekcji Wnioski i dokumenty lub otrzymać w wersji papierowej w urzędzie), dokument potwierdzający tożsamość, w razie konieczności - pełnomocnictwo od współwłaścicieli pojazdu (w przypadku braku pełnomocnictwa wszyscy współwłaściciele muszą się stawić osobiście w urzędzie)Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.. dokumenty można przesłać pocztą na adres urzędu.. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od upoważnienia / pełnomocnictwa.Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu jest nie tylko przesłanką aktualizującą kompetencję organu administracji publicznej do orzekania w sprawie wyrejestrowania pojazdu (jest przesłanką wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego), lecz stanowi także emanację materialnoprawnych uprawnień strony do ukształtowania sprawy i jej zakresu (por. H. Knysiak-Molczyk, Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2004, s. 50-55).Wniosek o rejestrację czasową lub wyrejestrowanie pojazdu Rejestracja czasowa pojazdu następuje na wniosek właściciela, złożony na wzorze zawartym w załączniku do rozporządzenia.W celu wyrejestrowania pojazdu trzeba udać się do urzędu komunikacji odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania i złożyć wniosek..

Nr 50 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Kliknij: WYŚLIJ ZGŁOSZENIE.. Nazwa użytkownika Hasło.. Przeniesiesz się do usługi mój Pojazd, w której zobaczysz swoje pojazdy.Wniosek o rejestrację pojazdu Wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć razem z innymi dokumentami w Wydziale Komunikacji, aby zarejestrować nowo nabyty pojazd i otrzymać tablice rejestracyjne, kartę pojazdu.. Nr 47 Wniosek o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami.. Nr 49 Wniosek o wydanie zaświadczenia.. Pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku: - przekazania pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przeds.prowadzącego stację demontażu lub przeds.prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadcz.o demontażu .wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (można znaleźć go w sekcji Wnioski i dokumenty lub otrzymać w wersji papierowej w urzędzie), dokument potwierdzający tożsamość, w razie konieczności - pełnomocnictwo od współwłaścicieli pojazdu (w przypadku braku pełnomocnictwa wszyscy współwłaściciele muszą się stawić osobiście w urzędzie)Nr 46 Wniosek o wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane.. *** Niepotrzebne skreli.wniosek o wyrejestrowanie pojazdu - otwórz plik w nowym oknie (plik PDF, rozmiar 54 kb) - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie, dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport albo - jeśli jesteś cudzoziemcem - kartę pobytu), dowód wpłaty, odpowiednie dokumenty, w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu.Należy koniecznie podać takie dane jak: rodzaj auta, markę, model, rok produkcji auta, numer identyfikacyjny VIN, numer silnika, numer rejestracyjny oraz numer karty pojazdu.. Załączniki te należy wpisać w odpowiedniej sekcji wniosku.Wniosek o rejestrację samochodu lub pojazdu składa się w formie papierowej w Wydziale Komunikacji urzędu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania.. 30-037 kraków telefon (centrala): 12 634 42 661) W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt