Zgoda na udział w konkursie recytatorskim




w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r.w konkursie ALFIK MATEMATYCZNY, który odbędzie się 27 XI 2013 na terenie Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, podanych w Karcie zgłoszenia przez Zespół Szkół Technicznych im.. 2018 r. poz. 1000)Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl - Kelo Corporation.. zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku na potrzeby związane z realizacją Konkursu (podanie do publicznej wiadomości informacji o Konkursie i .Wyra żam zgod ę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzi ęcia udziału w Przedszkolnym Konkursie Wokalno-Recytatorskim „Wiosno!. akt: 2021-02-08 23:00:26) .. Bądź na bieżąco!. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu.. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres mailowy dostarczonych przez Grupę WM Sp.. Oddajemy do Państwa dyspozycji dokument dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów: oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczniów a także o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień..

Janusza Korczaka w Sosnowcu.Żadne dziecko, które bierze udział w konkursie recytatorskim, nie powinno wyjść z niego z pustymi rękami.

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: imię i nazwisko , wiek.. nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia).. dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail, adres.. Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu.. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka…………………………………………………….. Pluszowego Misia w Tychach.. Zgoda uczestnika konkursu (format PDF) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów należy wypełnić, podpisać i dostarczyć szkolnemu koordynatorowi konkursu Zgłoszenie szkoły do konkursu (format PDF) Po wydrukowaniu i .- wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………….. w konkursie recytatorskim „Maria Konopnicka - dzieciom" - zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia;udział w konkursie recytatorskim Pani/Pana dziecka; art. 6 ust.. W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowejOświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …..

W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej.Weź udział w konkursie recytatorskim .

szkoły .. w konkursie recytatorskim „9.. Niniejszym, oświadczam , że zapoznałem/łam się z regulaminemZgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Wiedzy Ekologicznej „RóżnorodnośćZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE Wyrażam zgodę, aby mój syn/moja córka .. brał/brała udział w Korczakowskim Obcojęzycznym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez VI Liceum Ogólnokształcące im.. *Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.. Dokument w pliku ODT.VIII Herbertowskim Konkursie Recytatorskim "O przejrzystą strunę światła" I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .. (imię i nazwisko uczestnika) .. (nazwa i adres szkoły, nr kontaktowy, e - mail) .. (dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon, e-mail,) I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojegoZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………… w VII Powiatowym Konkursie Recytatorskim „To, co zabawne, wesołe, śmieszne czyli humor i satyra w poezji" realizowanego w ramach projektu „Słowem i pędzlem malowane" Inicjatywa jest organizowana przez Stowarzyszenie Copernicus w ramach realizacjiZGODA RODZICÓW Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa) ………………………………………………………………………………………………..

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mój / mojego dziecka∗w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny".

1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002r.. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie spolszyc.edupage.org 16.. Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moichOświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. do celów związanych z jego udziałem w II Gminnym Konkursie Recytatorskim w roku szkolnym 2017/2018.ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ….. ucznia klasy ….. szkoły .. w konkursie recytatorskim „Jak czuję takZgody.. z o. o. w imieniu własnym i Partnerów.ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA.. Przyjmuję do wiadomości, że współadmnistratorami danych osobowych są: A. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………….………………………….……… lat ……..

W KONKURSIE RECYTATORSKIM: „WIERSZOWISKO" Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka Konkursie „Wierszowisko" organizowanym przez Przedszkole nr 9 im.

w XXXII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „WARSZAWA MOJA STOLICA", akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych KonkursuZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE RECYTATORSKO- .. konkursie recytatorskim.. Prace bez podpisanych załączników nie będą brane pod uwagę.. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XI Powiatowym Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji i Prozy dla Uczniów Szkół Podstawowych organizowanym przez Szkołę Podstawową nr1 w Mińsku Mazowieckim.. Wykorzystanie tego dokumentu nie jest obowiązkowe.. Spotkania z twórczością Noblistów Polskich" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6 w Skawinie oraz zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r.. Pomogą w tym dyplomy dla uczestników konkursu recytatorskiego.. Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i że mog ę j ą wycofa ć w dowolnym czasie, co b ędzie skutkowało niemo żliwo ści ą przyst ąpienia mojegoOświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie recytatorskim "POECI Z ŁODZI I REGIONU" organizowanym przez PM nr 202 w Łodzi, oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych z jego udziałem w konkursie.. Nawet jeśli nie uda się zdobyć pierwszego miejsca, warto, aby mały uczestnik zapamiętał ten dzień jako coś pozytywnego.. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922)Zgoda na udział w Xs „Małym" Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Strofy dla Ojczyzny" - rok szkolny 2017/2018 Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: ……………………………….…………………………………………………………………………………….. imię i nazwisko dziecka w XV „Małym" Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Strofy dla Ojczyzny" w roku szkolnym 2017/2018,Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie plastycznym, recytatorskim i wokalnym „Zdrowy przedszkolak to ja" 1.. Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie, ul. - wy śpiewaj, wyrecytuj wiosn ę".. Długa 130, 17-300 Siemiatycze w celach organizacyjnych i promocyjnychOświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt