Oświadczenia do dodatku mieszkaniowego
4, pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy poucza składającego oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. 3 pkt.. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym - takie potwierdzenie nie jest potrzebne,Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.. DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄOdmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wywiadu reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r.W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.. W punkcie 5 należy wymienić kolejnoOdmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.. Aktualności1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w którym administracja domu potwierdza takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składamy wniosek).wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij..

Wypłata dodatku mieszkaniowego.

Oświadczenie właściciela.. Oświadczenie dot.. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu - zarządca budynku albo inna osoba, której płacisz czynsz, musi potwierdzić twój wniosek.. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wypłatę dodatku wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości.Z art. 7 ust.. Deklaracja o wysokości dochodów.. ";Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego załącza pisemne oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, innej niż zarządca domu, potwierdzające następujące informacje zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:Wzory wyliczenia dodatku mieszkaniowego Wzór oświadczenia (pod odpowiedzialnością karną) o najmowaniu lokalu przed dniem 14 marca oraz o braku dopłaty do dodatku 2.. W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wypłatę dodatku wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości.W punkcie 3 należy wskazać nazwę i siedzibę zarządcy domu (jeżeli jest to Krotoszyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa lub PGKiM wystarczą same nazwy) W punkcie 4 należy zaznaczyć jaki tytuł prawny ma wnioskodawca do lokalu, na który składa wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego..

4a. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust.

Co się zmienia się art. 15 zzzib ust.. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał + ksero), tj. akt .Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.. Wypełniona deklaracja o wysokości dochodów.. O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się: najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony czytelnie, podpisany przez wnioskodawcę i potwierdzony przez zarządcę lub administrację budynku) - do pobrania u zarządców, w Biurze Obsługi Interesantów, w Biurze Gospodarki Lokalowej lub - do pobrania na dole strony w formacie DOC lub PDF.Dodatki mieszkaniowe - nowe rozporządzenie w sprawie wywiadu środowiskowego Szczegóły .. wzór oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego oraz wzór legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wy­wiadu, mając na uwadze czytelność danych w nich zawartych.".. Deklaracja dot.. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym .Do odwołania mogą być dołączone dokumenty potwierdzające jego treść o ile nie były one złożone we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego..

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną Jakie są warunki przyznania dodatku mieszkaniowego z datą wsteczną?

sposobu wypłaty ryczałtu.. Kwestionariusz dotyczący ustalenia wartości użytkowej lokalu mieszkalnego.Dokumenty do pobrania dotyczące dodatków mieszkaniowych - Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie.Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.. 4, pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy poucza składającego oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust.. sposobu odbierania ryczałtu na zakup opału.. 3 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. określa, co uważa się za dochód w momencie ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, tj. wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określone przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego..

2a.Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Załącznik do wniosku - wyliczenie wydatków i opłat za mieszkanie (wypełniony przez zarządcę budynku).Art.. Czym jest nowy art. 15 zzziba?Pełnomocnictwo do dodatku mieszkaniowego i energetycznego (pdf) upoważnienie do pobierania świadczeń SDS (ryczałt i dodatek energetyczny) RODO (pdf) Oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny innej niż zarządca domu.. Na wsparcie mogą liczyć osoby, które spełniają jednocześnie kryteria dochodowe oraz powierzchniowe opisane w ustawie.. 4a. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust.. Wypłata dodatku mieszkaniowego może być wstrzymana, gdy zarządca budynku mieszkalnego poinformuje organ wydający decyzję o bieżących zaległościach w ponoszeniu opłat mieszkaniowych .Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego.W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia w sprawie posiadanych ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych.. 1, dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt