Pełnomocnik prezesa rady ministrów
PREZES RADY MINISTRÓW.. Minister obrony narodowej.. Nieoficjalnie nadzór nad wybudowanym Narodowym Centrum Sportu ma objąć w przyszłości wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Anna Krupka.Wydatki związane z działalnością pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - czytamy w zarządzeniu szefa rządu.Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, w tym programy na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność .Prezes Rady Ministrów wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust.. 4 pkt 1, określi w szczególności elementy metodyki przygotowania i sposób redagowania projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych normatywnych aktów prawnych, a także warunki, jakim powinny odpowiadać uzasadnienia projektów normatywnych aktów prawnych, jak również reguły przeprowadzania zmian w systemie prawa.Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową pełnomocnika zapewni Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.. Pełnomocnikiem jest Waldemar Paruch..

Rada Ministrów może ustanowić pełnomocnika Rządu do określonych spraw, których przekazanie członkom Rady Ministrów nie jest celowe.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynator służb specjalnych.Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych Norbert Maliszewski.. 2020 poz. 964.Materiały Zarządzenie nr 221 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw europejskiej polityki cyfrowej ZARZĄDZENIE _NR _221 _Prezesa _Rady _Ministrów _z _dnia _23 _listopada _2020 _r _w _sprawie _ustanowienia _Pełnomocnika _Prezesa _Rady _Ministrów _do _spraw _europejskiej _polityki _cyfrowej.docx 0.04MB1.. Podstawa prawna.. Kancelaria zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Rady Legislacyjnej.Kancelaria zapewnia również obsługę pełnomocników rządu, komitetów, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych kolegialnych organów .3 marca 2020 r. Dyrektor Programu GovTech Polska Justyna Orłowska została powołana przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego na Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech..

Justyna Orłowska jako pełnomocnik odpowiadać będzie za koordynację międzyresortowych działań państwa w sferze innowacji i nowych technologii.1.

- Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.. 1 Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.Historia.. Pełnomocnik Rządu.. Wykonuje zadania określone w zarządzeniu nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów - Szefa Centrum Analiz Strategicznych.Art.. poz. 1008) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Michał Dworczyk pełnomocnikiem rządu ds. programu szczepień przeciw SARS-CoV-2 - RMF24.pl - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zostanie pełnomocnikiem rządu do spraw .§ 1.. Pełnomocnik niezwłocznie informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.2.. Mariusz Błaszczak.. 25 kwietnia 2018 Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie w sprawie powołania prof. dr hab. Waldemar Parucha na stanowisko Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.. Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem", jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów..

W projekcie zapisano, że wydatki związane z działalnością pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jacek Sasin.. Tekst pierwotny.. 2 otrzymuje brzmienie: „2.. Mateusz Morawiecki.Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje: § 1.. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:§ 1.. W zarządzeniu nr 187 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu (M.P.. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej.. W rozporządzeniu wskazano, co .Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania oraz roczne sprawozdania ze swojej działalności.. § 2.Wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii.. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.. Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem", jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów..

1.Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zostanie pełnomocnikiem rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie ze swojej działalności, do dnia 31 marca każdego roku, za rok poprzedni.. § 2.W zarządzeniu nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju gospodarczego w § 1 ust.. Pełnomocnikiem Rządu może być sekretarz stanu lub podsekretarz stanu, a w szczególnie uzasadnionych .Zadania.. Andrzej Adamczyk.. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister aktywów państwowych.. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki sprawozdanie ze swojej działalności, do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.. Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw rezerwy strategicznej w obszarze ochrony zdrowia, zwanego dalej „Pełnomocnikiem", jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.. Pełnomocnik niezwłocznie informuje Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw gospodarki o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Koordynacji Udziału Prezesa Rady Ministrów w Spotkaniach Rady Europejskiej Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:Pełnomocnik może, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego zadań, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.Wojciech Kaczmarczyk pełnomocnikiem rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński poinformował, że do obowiązków nowego pełnomocnika należeć będą kwestie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania.Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk został pełnomocnikiem rządu do spraw narodowego programu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.. Mariusz Kamiński..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt