Czy pracodawca może przedłużyć umowę na zastępstwo do dnia porodu
Jeżeli po rozwiązaniu umowy na zastępstwo pracownica nie podejmie nowej pracy, to w dniu porodu nie będzie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu, a w konsekwencji nie nabędzie prawa do zasiłku macierzyńskiego.Pomimo, iż umowa na zastępstwo w takim wypadku nie przedłuża się do dnia porodu, to jednak ma do niej zastosowanie inny przepis Kodeksu pracy, gwarantujący pewną ochronę zatrudnienia, mianowicie przepis art. 177 kodeksu pracy zgodnie z którym, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i .Umowa o pracę zostaje przedłużona do dnia porodu z mocy prawa.. Witam, mam dwie umowy o pracę u tego samego pracodawcy - jedną na czas nieokreślony a druga skończyła mi się 31.08.2014 r. Byłam w tym czasie już w 24. tygodniu ciąży i na L4.Umowy terminowej zawartej z pracownicą w ciąży, która została przedłużona do dnia porodu, nie uwzględnia się w limitach „3 i 33".. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontynuować z pracownicą zawarty stosunek pracy, nie mniej jednak pracodawca nie ma takiego obowiązku.Temat: ciąża - przedłużenie umowy do dnia porodu Umowa o prace na czas okreslony, ktora uleglaby rozwiazaniu po 3 m-cu ciazy musi zostac z mocy prawa przedluzona do dnia porodu (nie dotyczy umow na zastepstwo)..

Chciałabym się dowiedzieć czy pracodawca może przedłużyć umowę na zastępstwo do dnia porodu?

Oznacza to, że umowa z mocy prawa (nie składa się w tym celu żadnych wniosków) ulega przedłużeniu do dnia porodu, jeśli w planowanym dniu jej rozwiązania pracownica przekroczyła 3. miesiąc ciąży.Pracodawca ma również obowiązek przedłużyć umowę pracownicy młodocianej, zatrudnionej na czas określony w celu przygotowania zawodowego.. Dzień porodu, co do zasady jest ostatnim dniem zatrudnienia pracownicy.. Nie ma więc ryzyka, że przekształci się ona w .. Obowiązek ten nie dotyczy pracownic zatrudnionych: na podstawie umów na okres próbny do 1 miesiąca,Pracodawca nie ma obowiązku przedłużania takiej umowy o pracę.. Czy pracodawca musi przedłużyć mi umowę do dnia porodu?Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z ciężarną pracownicą umowy o pracę..

Nie zawsze trzeba przedłużyć umowę o pracę do dnia porodu.

Jednak nie zawsze umowa na czas określony lub okres próbny ulega przedłużeniu do dnia porodu.. W przedstawionym przez czytelnika stanie faktycznym umowa o pracę na zastępstwo zostanie rozwiązana w momencie powrotu do pracy zstępowanej pracownicy, natomiast umowa z pracownicą ją zastępującą nie zostanie przedłużona do dnia porodu.Należy zauważyć, że przedłużenie umowy na czas określony do dnia porodu następuje automatycznie z mocy prawa, a nie z woli stron stosunku pracy.. W związku z tym nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu pracy o umowach zawartych celu zastępstwa nieobecnego pracownika.jestem w 32. tygodniu ciąży (do końca umowy na L4).. Wiem, że umowa taka nie ulega automatycznemu przedłużeniu, ale gdyby pracodawca wykazał dobrą wolę i zechciał pomóc Pracownicy, żeby otrzymała zasiłek macierzyński .Do nauczyciela nie stosuje się art. 177 § 3 1 k.p., dlatego też umowa na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.. Dowiedz się, kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownicy w ciąży!Brak obowiązku przedłużania umowy o pracę do dnia porodu..

Wtedy pracodawca nie ma obowiązku przedłużenia umowy do dnia porodu.

Pracodawca przedłuża umowę na czas określony do dnia porodu wraz z upływem 12 tygodnia ciąży.. Kiedy?Z jednej strony prawnicy (i sądy) uznają, że umowa na zastępstwo dla nauczyciela nie przedłuża się do dnia porodu, a z drugiej strony istnieje interpretacja, że do nauczyciela nie stosuje się art. 177 K.p., dlatego też umowa na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.Obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu następuje zatem po upływie 12 tygodni ciąży.. Pracodawca może także przekazać pracownicy stosowną informację.Beata: Jestem w ciąży i obecnie pracuję na zastępstwo do 4 marca 2008 roku.. Od dnia następującego po porodzie, pracownica traci status pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, jednak nie traci prawa do wypłaty zasiłku macierzyńskiego.Sytuacja się zmienia, gdy pracujesz na umowę na zastępstwo.. W momencie powrotu do pracy osoby zastępowanej lub, gdy kończy się twoja umowa, zostaje rozwiązany stosunek pracy zawarty na czas określony zastępstwa.Przepis art. 251 § 1 i 2 k.p. nie dotyczy przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu na podstawie art. 177 § 3 k.p., ponieważ przedłużenie to następuje z mocy prawa, a nie na podstawie oświadczenia woli stron stosunku pracy jak stanowi przepis tego artykułu.przedłużenie umowy na zastępstwo w ciąży ..

Przewidywany termin porodu to 15 marca.

Nie ze wszystkimi pracownicami zatrudnionymi na terminowe umowy o pracę trzeba przedłużyć umowę o pracę do dnia porodu.. Czy pracodawca ma obowiązek przedłużyć mi umowę o pracę do dnia porodu?Zgodnie z art. 177 Kodeksu pracy kobiecie, której pracodawca przedłuży umowę do dnia porodu, nie można wypowiedzieć umowy.. Jak przy kazdej umowie o prace - przepisy wymagaja formy pisemnej, natomiast brak tej formy nie stanowi o braku jej waznosci.Kodeks pracy w jednym z artykułów traktującym o umowie na czas określony stanowi, że umowa zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.. Wyjątkiem jest ogłoszenie upadłości bądź likwidacji pracodawcy.W sytuacji, w której umowa o pracę zawarta na czas określony lub na okres próbny dłuższy niż 1 miesiąc miałaby się rozwiązać w 84 dniu ciąży, pracodawca nie ma obowiązku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu.. Jeżeli po rozwiązaniu umowy na zastępstwo pracownica nie podejmie nowej pracy, to w dniu porodu nie będzie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu, a w konsekwencji nie nabędzie prawa do zasiłku macierzyńskiego.. Pracownica zatrudniona jest do 30 czerwca 2017 r. na podstawie umowy na czas określony zawartej 1 marca 2017 r.Co więcej, umowa nie będzie musiała być przedłużona do czasu porodu u pracownic zatrudnionych na podstawie umów próbnych na okres jednego miesiąca, umów o pracę na zastępstwo na okres usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika oraz na umowy na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub umowy na okres próbny powyżej 1 miesiąca, jeżeli rozwiązanie tych umów przypada przed upływem 3. miesiąca ciąży.Pracodawca nie ma obowiązku przedłużania takiej umowy o pracę.. Czy istnieje ochrona pracownicy w ciąży?. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.), istnieje możliwość nawiązania stosunku pracy z .Obowiązkiem pracodawcy jest przedłużenie umowy do dnia porodu, z pracownicą, która jest w ciąży, z tym że obowiązek ten dotyczy jedynie umów o pracę na czas określony oraz umów o pracę na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży.Z art. 177 § 3 K.p. wynika, że pracodawca nie ma prawnego obowiązku przedłużania do dnia porodu umowy o pracę zawartej na czas określony na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli jej termin jej rozwiązania byłby po upływie 3 miesiąca ciąży.Przedłużenie umowy do dnia porodu Jak wskazano wcześniej, umowa o pracę zawarta z nauczycielem w celu zastępstwa nieobecnego pracownika jest umową na czas określony..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt