Wniosek karta pobytu katowice
Pola „Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano nr PESEL; 2.Osoby, które teraz chciałyby złożyć wniosek o czasową kartę pobytu, muszą się liczyć z tym, że spotkanie zostanie im wyznaczone na grudzień albo nawet na przyszły rok - mówi Ryan.. Zawiadomienie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia karty pobytu .Wnioski - zezwolenie na pobyt czasowy (formularze dla postępowań rozpoczętych przed 27 kwietnia 2019 roku) UWAGA: Formularze, które się tutaj znajdują obowiązują tylko do spraw rozpoczętych przed 27.04.2019r.. Możliwość automatycznego otrzymania karty: nie, aby otrzymać kartę należy udać się do Punktu Obsługi Klienta KKM w Katowicach przy ul. Pocztowej 5.. Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić posiadaną kartę pobytu w przypadku: 1. zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;Wniosek o wydanie karty pobytu składasz: w przypadku wydania pierwszej karty pobytu, gdy: - przybywasz na terytorium Polski lub przebywasz na tym terytorium w celu połączenia z rodziną (po uzyskaniu decyzji wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy); - jesteś członkiem najbliższej rodziny repatrianta.W przypadku ubiegania się przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i załacznikiem nr 1 należy złożyć dodatkowo załącznik nr 2 (formularz do pobrania znajduje się poniżej) do wniosku, który wypełnia cudzoziemiec.W zależności od rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec składa wniosek o jego udzielenie najczęściej osobiście, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski do Wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w Polsce..

Wypełnij wniosek.

To NIE JEST AKTUALNY formularz wniosku.Rejestracja Obywateli UE i członków ich rodzin, Rejestracja Obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin (BREXIT), Zaproszenia, Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka.. Wskażemy Ci również, gdzie najlepiej go złożyć w Twoim mieście lub online, aby jak najszybciej uzyskać odpowiedź.PREZYDENT MIASTA KATOWICE UL. MŁYŃSKA 4 40-098 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY 1.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko:Karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.urząd wydaje kartę pobytu po udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy..

Wypełnij wniosek * wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej ma charakter podglądowy.

Więcej informacj znajdziesz na stronie którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych składają wniosek o wymianę karty pobytu do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej, właściwego ze względu na miejsce ich pobytu.. Wniosek o POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ.. Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.. cudzoziemiec, który w dniu złożenia wniosku nie ukończył 13 roku życia - 1 egzemplarz wypełnionego zgodnie z pouczeniem wnioskuKarta pobytu jest to dokument pobytowy, który wydawany jest cudzoziemcom, którym udzielono w Polsce zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub ochrony międzynarodowej, a więc nadano w Polsce status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.Tutaj pobierzesz wzór wniosku (druku), dowiesz się jak go wypełnić, ile kosztuje oraz jakie dokumenty będą Ci potrzebne.. Przy składaniu wniosku małoletniego, który ukończył 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.fizyczna (plastikowa) (pokaż/ukryj) Forma karty: karta plastikowa, dedykowana do obsługi wyłącznie w ramach programu KKM..

Wniosek o wymianę karty pobytu (do pobrania poniżej), należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany.

Karta pobytu jest dokumentem nie tylko potwierdzającym tożsamość cudzoziemca w trakcie jego pobytu na terytorium Polski, ale uprawnia go również do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.Wniosek o wydanie karty pobytu składasz osobiście.. Wypełnij wniosek.. Wniosek można złożyć: 1.Po wejściu na stronę cudzoziemcy.gov.pl należy wybrać odpowiedni wniosek, wypełnić niezbędne pola w formularzu, a następnie wygenerować gotowy dokument i zanieść do właściwego urzędu.. Wniosek o wydanie karty pobytu należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu.Karta pobytu jest dokumentem wydawanym przez Wojewodę cudzoziemcowi, który uzyskał w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla swojego miejsca zamieszkania zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski.. Osoby nieposiadające stałego meldunku, ale odprowadzające podatek w Katowicach - by przypisać KKM do karty płatniczej, muszą udać .To nowoczesne narzędzie, dzięki któremu w szybki i łatwy sposób w trybie ONLINE wypełnisz dostępny formularz interaktywny wniosku w zakresie legalizacji pobytu i ochrony międzynarodowej.Należy złożyć wniosek o wydanie/wymianę Karty Pobytu, zgodnie z procedurą podaną na stronie Karta Pobytu.. Z kolei obcokrajowcy, którzy ubiegają się o kartę stałego pobytu, powinni złożyć dodatkowo takie oto dokumenty: 4 zdjęcia;Przypisanie do posiadanej karty bankowej (karta wirtualna) - osoby zameldowane na stałe w Katowicach mogą zażyczyć sobie „zakodowania" Katowickiej Karty Mieszkańca w swojej karcie bankowej w dowolnym punkcie honorującym zniżki - np. w nowo wybudowanych katowickich basenach (pełna lista punktów dostępna jest na stronie kkm.katowice.eu)..

w celu uzyskania karty czasowego należy w trakcie legalnego pobytu w Polsce złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt.

Uwaga : W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu, cudzoziemiec powinien dodatkowo zawiadomić o tym fakcie organ, który wydał ten dokument.. Jeśli podstawę stanowi zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, okres ważności karty będzie wynosił 5 lat.. Urzędy często też udostępniają dokument na swojej stronie internetowej, dowód osobisty lub paszport, jeśli zgłaszający jest cudzoziemcem - kartę pobytu, Rejestracja Obywateli UE i członków ich rodzin, Rejestracja Obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin (BREXIT) - Odbiór dokumentów.Wniosek o POBYT STAŁY.. Na portalu można online wypełnić wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE oraz o udzielenie ochrony międzynarodowej.Kancelaria Prawna Katowice Kancelaria prawna RES zajmuje się legalizacją pobytu dla cudzoziemców: legalizacja pobytu w Polsce ( wizy, karta pobytu czasowego, karta stałego pobytu, wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenie na pracę, pobyt tolerowany, sprawy nadania obywatelstwa polskiego )Dodatkowo osoby ubiegające się o kartę pobytu czasowego powinny złożyć razem z wnioskiem: Opłata skarbowa (380 zł); Dokumenty, potwierdzające prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt