Wniosek o dodatek energetyczny warszawa
Oświadczam, że: a. moje gospodarstwo domowe składa się z …….…3 osób, b. jestem stroną obowiązującej umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (kopiaPokaż.. Potrzebny jest ponadto rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną.. Kopie umowy o sprzedaż energii lub umowy kompleksowej zawartej z firmą energetyczną.. Na decyzję w sprawie przyznania dodatku czeka się maksymalnie miesiąc.WNIOSEK o wypłatę dodatku energetycznego 1.. ADRES ZAMIESZKANIA: Miejscowość Kod pocztowy * Telefon Ulica Numer domu Numer mieszkania Adres poczty elektronicznej* 3.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984).Wniosek o przeprowadzenie dowodu w postępowaniu administracyjnym ROZMIAR: 59.49 KB , RODZAJ: PDF Kodeks postępowania administracyjnegododatku energetycznego.. DANE OSOBY WNIOSKUJĄCEJ: Imię Nazwisko Numer PESEL 2.. Adres zamieszkania: (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 3.. Stawki 2, 00-193 Warszawa.. Kontakt telefoniczny do Wydziału: sekretariat - 22 443 69 052 WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO ZOBACZ PODOBNE » .Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego - Warszawa.. Do wniosku należy załączyć kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii)Dodatek ten przysługuje na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, a wiec osoby, która: ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust..

Kopia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta .Aktualnie gminy nie posiadają wspólnego wzoru wniosku o dodatek energetyczny - w każdej gminie może on mieć nieco inną postać.. Liczba osób: ----- 5.. Muszą potem złożyć wniosek o ustalenie prawa do dodatku energetycznego wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.. Oświadczenie właściciela konta, na które mają być przesyłane środki z tytułu wypłaty dodatku .Warszawa kod pocztowy IVr telefonu WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO 1.. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - załącznik nr 1.. Adres zamieszkania: (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 3.. Ilość osób w gospodarstwie domowym: OŚWIADCZENIE Oświadczam, co następuje: powyższe dane są prawdziwe;Tam uzyskają wszelkie informacje.. -Data urodzenia: d d m m -r r r r r. 4.. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkachZłóż wniosek o dodatek energetyczny Mieszkańcy Mokotowa korzystający z dodatku mieszkaniowego mogą już składać wniosek o dodatek energetyczny.. Wysokość dodatku energetycznego na okres od 1.Do wniosku należy dołączyć udokumentowane dochody z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz aktualny wydruk czynszu..

Przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy.

Wnioskodawca: (imię i nazwisko) 2.. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r.Wniosek o przyznanie energetycznego dodatku (wzór dostępny poniżej).. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego można złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Gminy, Miasta, Dzielnicy.. Ošwiadczam, Že.. Dotychczasowo wniosek o dodatek energetyczny nie był ściśle określony, dlatego też Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej same ogłaszały taki wzór.Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, która: ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.. Wnioskodawca: (imię i nazwisko) 2.. Dodatek energetyczny wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.Uprzejmie informujemy, że wnioski o dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne składane dotychczas w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów przy ul. Smoluchowskiego 2 w Warszawie przez najemców lokali komunalnych .. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966); jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym; zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej..

1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966),Wniosek o dodatek energetyczny - Wzór, Druk.

Wnoszę o przyznanie dodatku energetycznego2.. Aby dowiedzieć się, jaki wzór wniosku należy wypełnić w twoim urzędzie, skorzystaj z naszej wyszukiwarki i odwiedź stronę internetową wybranej instytucji lub osobiście pobierz papierowy wniosek na miejscu.WNIOSEK o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 1.. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. 2133).. a. moje gospodarstwo domowe sktada sie z osób, b. jestem stronq obowiqzujqcej umowy kompleksowej/umowy sprzedaŽy energii elektrycznej zawartej z przedsiebiorstwem energetycznym (kopiaOpis: WoPDE-Wwa Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego - Warszawa.. Wnosze o przyznanie dodatku energetycznego 2.. Kopia faktury z przedsiębiorstwa energetycznego (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego).. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.. WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO 1.. OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE: a) otrzymuję dodatek mieszkaniowy:Mieszkańcy Mokotowa korzystający z dodatku mieszkaniowego mogą już składać wniosek o dodatek energetyczny.. od 14 stycznia 2019 roku są przyjmowane wyłącznie w Wydziale Zasobów Lokalowych przy ul.Wnioski o przyznanie w/w świadczeń są do pobrania na stronie warszawa19115 Wniosek o dodatek mieszkaniowy, Wniosek o dodatek energetyczny, Wniosek o obniżkę czynszu lub Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ochota ul. Grójecka 17a.jest rekompensatą kosztów opłat ponoszonych za energię elektryczną..

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.

Dodatkowe informacje: Dane osobowe mogą być przekazywane: - innym podmiotom, w celu wykonywania zadań publicznych,WNIOSEK O DODATEK ENERGETYCZNY Nr wniosku ………….……z dnia ….. Rozstrzygnięcie wniosku następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - art. 7 ust.. Wnioskodawca: (imię i nazwisko) 2.. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.. Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek .. 2020 poz. 833).WNIOSEK o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 1.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt