Wniosek do prokuratury o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe
Czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji nie określa się z góry, nie może on jednak być dłuższy niż dwa lata.Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę zgłoszoną (np. rachunki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień).. Wniosek należy uzasadnić.Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek.. Jeśli obie te instytucje nie dopatrzą się powodów, dla których wniosek do sądu powinien zostać sporządzony, to rodzina czy inne osoby, nie są do tego uprawnione.Skierowano pismo do prokuratury z zawiadomieniem o znęcaniu się psychicznym oraz fizycznym uczestniczki nad małoletnim synem.. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.Jako, że Pani nie jest osobą uprawnioną do złożenia wniosku w sądzie o przymusowe leczenie odwykowe syna polecałbym zwrócenie się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora z prośbą o wszczęcie odpowiednich działań zmierzających do orzeczenia wobec syna przymusowego leczenia odwykowego.Wniosek o leczenie przymusowe do Sądu musi być zatwierdzony przez całą Komisję na jej posiedzeniu plenarnym.. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.pismo do Prokuratora o skierowanie na przymusowe leczenie psychiatryczne..

~ada.Odwołanie przymusowego leczenia odwykowego.

Z wnioskiem do komisji o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie może zwrócić się każda osoba i instytucja, która może udokumentować występowanie rozkładu życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematyczne .Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest całkowicie bezpłatna.. Wniosek może zgłosić członek najbliższej rodzina, ale również osoba niespokrewnionaW sytuacji, w której dana osoba chce rozpocząć leczenie odwykowe, może złożyć wniosek do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o wydanie skierowania, albo wyrazić zgodę na takie badanie, w przypadku: rozkładu życia rodzinnego, przez który należy rozumieć utratę więzi uczuciowej, a także gospodarczej rodziny;Wniosek o przymusowe leczenie - pomóżcie sformułować.. Jeśli osoba(Wzór wniosku do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego syna itd.Aby zgłosić osobę na przymusowe leczenie odwykowe należy wypełnić wniosek i złożyć go w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która funkcjonuje przy Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Chełm, ul. Obłońska 20..

Jak długo trwa leczenie?

Bardzo proszę o przesłanie wniosku o przymusowe leczenie na adres [email protected]ór pisma do prokuratury o przymusowe leczenie odwykowe 15 kwietnia 2020 14:48 Gotowce przesłanek ustawowych spowoduje konieczność wystąpienia do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie wniosku, a co za tym idzie przedłużenie jego rozpatrzenia.. Aktualności.. Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej.. Czy my jako dzieci możemy złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie i starać się o przymusowe leczenie odwykowe ojca?. Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratora - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy.. Wtedy ktoś z najbliższej rodziny (współmałżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzeństwo) może złożyć do sądu wniosek o całkowite ubezwłasnowolnienie takiego człowieka.Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego może być złożony do sądu tylko przez określone podmioty.. Są nimi prokurator oraz gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych..

Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne.

Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.. Gmina.Czy osoby kierowane na takie leczenie mają wiedzę, kto zgłosił ich skierowanie do prokuratury czy na policję?. - Uczestnik może zapoznawać się z aktami postępowania, gdyż jest stroną postępowania, wówczas dowie się, jakie dowody zostały zebrane, w tym również, kto złożył wniosek o objęcie obowiązkiem leczenia.Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.. Złożono do sądu wniosek o przymusowe skierowanie uczestniczki na odwyk w systemie zamkniętym, do którego sąd się przychylił w postanowieniu z kwietnia bieżącego roku.Wniosek do sądu opiekuńczego musi być uzasadniony dołączonym orzeczeniem lekarza psychiatry, wystawionym na podstawie badania, na które osoba chora może stawić się dobrowolnie a w razie uchylania się od badania, na zlecenie lekarza, może być doprowadzona z pomocą Policji.leczenie alkoholika ubezwlasnowolnienie (bez jego zgody)Wniosek do prokuratora.Mam takie pytanko - kto jest uprawniony do zlozenia wniosku do prokuratora o przymusowe leczenie odwykowe.. Wniosek należy podpisać i złożyć w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie miasta..

Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?

Komisja zatwierdza listę wniosków o leczenie przymusowe raz w miesiącu, a liczba spraw rozpatrywanych przez Zespół Interwencyjny jest bardzo duża (przykładowo w roku 2018 założono 565 nowych spraw, a do Sądu skierowano .1.. Jednak zgodnie z jej artykulem 23 czlonkowie rodziny osoby uzaleznionej od alkoholu, dotknieci.TakiWniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - wzór jego sporządzenia - do pobrania w formatach .doc oraz pdf.Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.. Ośrodek Terapii Uzależnień ( NIEDRUKOWANE )Przymusowe leczenie alkoholika ubezwłasnowolnienie (bez jego zgody) Często zdarza się, że alkoholik w sposób niekontrolowany dysponuje rodzinnym mieniem i nie zgadza się na rozdzielność majątkową.. Gmina Piława Górna z siedzibą, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna, tel.. Zależy nam, by rozpoczął walkę z nałogiem.Przymusowe leczenie alkoholika ubezwłasnowolnienie (bez .Wniosek o leczenie odwykowe może złożyć każdy, kto wie o osobie, która nadużywa alkoholu i w związku z tym powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.Zobacz również: Przymusowe leczenie alkoholika.. Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd.. WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur. 15 lipca 1976 r.Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego syna, córki …………(imię i nazwisko)…… urodzonego .. (podać datę i miejsce urodzenia)., zamieszkałego w…………….. (podać miejsce aktualnego zamieszkania).. na przymusowe leczenie odwykowe..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt