Wniosek o ściganie przestępstwa może zostać cofnięty
Poznaj szczegóły prawa karnego na stronie kancelarii adwokackiej.Wniosek o ściganie przestępstwa wnioskowego może być cofnięty do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej .. Zaznaczam to specjalnie, bo często padają pytania o „odwołanie zeznań".Jednakże od chwili złożenia wniosku już dalej postępowanie toczy się z urzędu, a więc niezależnie od woli pokrzywdzonego.. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu, za wyjątkiem przestępstwa zgwałcenia.. Wniosek można złożyć nawet po tym, gdy postępowanie wcześniej już umorzono, gdyż brak było wniosku lub też pokrzywdzony oświadczył, że wniosku nie będzie składał.. Wycofanie oskarżenia - przestępstwa ścigane z urzędu Przestępstwa ścigane z urzędu, to inaczej przestępstwa publicznoskargowe, w których postępowanie wszczynane jest po otrzymaniu zawiadomienia o możliwości .Dlatego ustawodawca przewidział pewne ograniczenia, np. wniosek o ściganie przestępstwa zgwałcenia nie może być cofnięty.. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygoto-wawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierw-szej rozprawie głównej.. 2.Zgodnie z przepisem zawartym w art. 12 KPK w sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu..

Wniosek o ściganie może zostać cofnięty.

Jednak aby cofnięcie było skuteczne, musi ono nastąpić we właściwym czasie oraz za zgodą prokuratora bądź sądu.. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne.Wniosek zgodę na cofnięcie wniosku o ściganie o ściganie może zostać cofnięty przez osobę, która go złożyła, w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej.Chociaż wniosek o ściganie może zostać cofnięty w postępowaniu przygotowawczym do czasu wniesienia aktu oskarżenia do sądu, a w postępowaniu sądowym do chwili odczytania aktu oskarżenia, to.Cofnięcie wniosku o ściganie sprawcy przestępca uporczywego nękania może nastąpić zarówno w postępowaniu przygotowawczym (czyli takim prowadzonym przed prokuraturą czy policją), a także w postępowaniu sądowym.. Należy również§ 3.. Natomiast wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej, chyba że chodzi o przestępstwo określone w art. 197 Kodeksu karnego.Chociaż złożony wniosek o ściganie może zostać cofnięty w postępowaniu przygotowawczym do czasu wniesienia aktu oskarżenia do sądu, a w postępowaniu sądowym do chwili odczytania aktu oskarżenia, to skuteczne wycofanie się ze ścigania sprawcy przemocy jest możliwe tylko za zgodą prokuratora lub sądu.Zgodnie z nim, wniosek może być wprawdzie cofnięty, jednak za zgodą prokuratora, jeżeli nadal toczy się postępowanie przygotowawcze, a jeżeli postępowanie weszło już na etap sądowy - za zgodą sądu..

Kiedy wniosek można cofnąć, a kiedy nie?Tak też stało się i w przypadku czytelniczki.

Taką sprawą może być sprawa o zaleganie z alimentami czy zwłoka z zapłatą długu.Wniosek o ściganie sprawcy może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.. Na cofnięcie wniosku o ściganie musi wyrazić zgodę prokurator w postępowaniu przygotowawczym, a w postępowaniu sądowym - sąd .Obecnie taki wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.. Zgodnie z powyższymi wskazaniami istnieje grupa przestępstw, których ściganie jest uzależnione od wniosku pokrzywdzonego.Warto wiedzieć, że cofnięcie wniosku o ściganie jest możliwie, jeśli zgłoszone przestępstwo zostało przez ustawodawcę zakwalifikowane jak przestępstwo ścigane na wniosek pokrzywdzonego.. (dotyczącej cofnięcia wniosku o ściganie np. przestępstwa popełnionego przez osobę bliską) .. że areszt to środek .Po pierwsze, zgodnie z art. 12 § 3 k.p.k.. I tak: w postępowaniu przygotowawczym (a więc .Wniosek o umorzenie postępowania na skutek cofnięcia oskarżenia może być złożony ustnie do protokołu lub pisemnie..

§ 3.2 Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygoto-Uzyskanie wniosku o ściganie należy do oskarżyciela.

wniosek o ściganie może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a nie funkcjonariusza policji prowadzącego postępowanie, a zatem funkcjonariusz Policji nie jest uprawniony do wyrażenia zgody na cofnięcie wniosku (1 pkt).Może zostać podjęte na nowo.. W innych sprawach ściganych na wniosek wycofanie zgłoszenia jest jednak dopuszczalne i aby postępowanie zostało umorzone bez zbędnej zwłoki i formalności, warto pobrać wzór wniosku o wycofanie oskarżenia .Wniosek o ściganie: a)może być zawsze cofnięty, b)może być zawsze cofnięty, ale do dokonania tej czynności wymagana jest zawsze zgoda organu prowadzącego postępowanie, c)może być cofnięty, poza sytuacją, gdy został złożony w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności i obyczajności seksualnej, d)żadne z powyższych.. Są to przestępstwa, w których organy ścigania podejmują postępowanie dopiero po otrzymaniu wniosku przez określoną osobę (pokrzywdzonego).Wniosek o ściganie może zostać cofnięty..

W razie złożenia wniosku o ściganie ...Jakie przestępstwa są ścigane z urzędu, a jakie na wniosek z oskarżenia prywatnego?

Poza tym wniosek może być cofnięty nie później niż do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej (czyli do .W przypadku przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego, od momentu złożenia wniosku o ściganie, postępowanie toczy się z urzędu.. Ponowne złożenie wniosku jest niedopuszczalne4.. Nie należy tego mylić ze zmianą zeznań.. Ponowne złożenie wniosku jest niedo-puszczalne.. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokura-tora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu.. Zgodnie z art. 12 § 3 kpk wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu - aż do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.Złożenie wskazanego wniosku powoduje wszczęcie przez organy śledcze postępowania z urzędu, z tym, że istnieje możliwość cofnięcia wniosku o ściganie (z wyjątkiem przestępstwa gwałtu) za zgodą odpowiednio prokuratora lub sądu.. Jeżeli powodem uzyskania wniosku jest wyłącznie uprzedzenie przez sąd stron o możliwości zakwalifikowania czynu według innego przepisu prawnego, przewidującego ściganie na wniosek, uzyskanie wniosku o ściganie należy do sądu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt