Uzasadnienie do wniosku o ocenę pracy nauczyciela
2 pkt 2) i 3) zobowiązuję się do wykonania zadań,W tym roku dużo chorowałam, z związku z tym nie uczestniczyłam aktywnie w pracy szkoły.. 7 Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym.Wniosek o dokonanie oceny pracy Na podstawie art. 6a ust.. Jesteś tutaj: Strona główna » Do pobrania » Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela.. Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy zawierającą ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny.ust.. Załączniki: Formularz powiadomienia dyrektora o wpływie wniosku o dokonanie oceny jego pracy -zał.1Jeśli ocena pracy jest wszczęta z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły niezwłocznie musi powiadomić nauczyciela, w formie pisemnej, o wszczęciu procedury dokonywania oceny jego pracy.obowiązków dyrektora zespołu - prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie.. 8b.uzasadnienie wniosku (krótki opis sytuacji W/w sytuacja uniemożliwiła mi osiągnięcie lepszej oceny..

Zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny pracy nauczyciela.

Jeżeli nauczyciel złoży sprawozdanie w ostatnim możliwym dniu, czyli 7 czerwca to ostatnim ustawowym dniem na sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu będzie 28 czerwca 2020 r.Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie określenia procedur dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły oraz dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli - po 01.09.2019 r. Załączniki Zarządzenie Nr 20-2019 po 01-09-201910.Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy zawierającą ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny - załącznik nr 3 11.Oceniany nauczyciel jest zobowiązany do podpisania dwóch egzemplarzy karty oceny pracy: oryginału i kopii.1.. Podmiot wnioskujący składa do dyrektora pisemny wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela.. Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego.. Twierdzi, że ocena negatywna pracy nauczyciela daje prawo do zwolnienia w trybie natychmiastowym.W przypadku przekazania przez dyrektora szkoły odwołania od oceny pracy nauczyciela, zapisy niniejszej procedury od pkt 21 do pkt 30 stosuje się odpowiednio.. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń..

Uczeń był zachęcany do pracy na lekcji.

Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie.. 4 Karty Nauczyciela; 9) uzasadnienie oceny pracy; 10) datę dokonania oceny pracy; 11) podpis osoby dokonującej oceny pracy; 12) pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.Jesteś tutaj: Strona główna » Dla dyrektora i nauczyciela » Wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora po 1.09.2019 r. 24 września 2019.Ocena pracy nauczyciela jest szczególnym rodzajem opisu jego pracy w ściśle określonym czasie, na określonym stanowisku i w określonej placówce, dlatego też istnieje konieczność uzasadnienia prawnego takiego działania.. Nie wlicza się w to czas usprawiedliwionych nieobecności nauczyciela, ferii lub urlopu wypoczynkowego .Wzór wniosku nauczyciela o dokonanie oceny pracy.. Ewentualny wniosek nauczyciela o obecność przedstawiciela wskazanej zakładowej organizacji związkowej przy zapoznawaniu go z projektem oceny.Czas przeznaczony na ocenę pracy nauczyciela to 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o jej dokonanie lub od pisemnego powiadomienia nauczyciela o rozpoczęciu oceny jego pracy.. Powiadomienie nauczyciela o terminie zapoznania go z projektem oceny..

Takie uzasadnienie zawarte jest w zapisach art. 6a ust.

Nauczyciel informował ucznia o przewidywanych pracach pisemnych.. zm.) wnoszę o dokonanie oceny mojej pracy na stanowisku nauczyciela/wychowawcy w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie.Karta oceny pracy zawiera: 1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela; 2) datę i miejsce urodzenia; 3) miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko; 4) staż pracy pedagogicznej; 5) stopień awansu zawodowego; 6) wykształcenie; 7) datę dokonania ostatniej oceny pracy; 8) stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust.. Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy.. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.. Dyrektor niezwłocznie (nie dłużej niż w ciągu trzech dni od dnia złożenia wniosku) powiadamia nauczyciela o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy i dokonuje tej oceny w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.8.. Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy zawierającą ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny..

oceny jego pracy do organu który, tę ocenę ustalił.

W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zmienić przepisy tak, by to kuratorzy oświaty i organy sprawujące nadzór pedagogiczny mogły z własnej inicjatywy nagradzać nauczycieli.. Nauczyciel na bieżąco informował ucznia o jego ocenach oraz zachęcał do podjęcia wysiłku mającego na celu poprawienie ocen.. 3, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku nauczyciela zespół oceniający.. przysługuje odwołanie.. Termin dokonania ocenySprawdź, jak należy uzasadnić wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela i pobierz wzór wnioskuPisemny projekt oceny pracy - na druku oceny (wzór w załączeniu do Rozp.). Z wnioskiem o dokonanie oceny może również wystąpić: 1) nauczyciel; 2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 3) organ prowadzący szkołę; 4) rada szkoły; 5) rada rodziców.. Jednocześnie, w myśl w/w § 48 1 ust.. 4. Organ, o którym mowa w § 5 ust.. 5.Nauczyciel kontraktowy składa do organu prowadzącego szkołę wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. Wniosek o ocenę Dyrektor szkoły występuje z inicjatywą oceny pracy nauczyciela.. Uczeń otrzymał szansę poprawy oceny niedostatecznej.stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust.. Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. :: Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj .Nauczyciel, po ustaleniu oceny jego pracy, otrzymuje kartę oceny pracy zawierającą ocenę pracy, jej uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.. Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego w trakcie stażu.Po wejściu w życie nowelizacji Karty Nauczyciela dyrektor szkoły będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty, z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny (w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli - kuratora oświaty), organu prowadzącego, rady szkoły lub rady rodziców.DZIAŁANIE NAUCZYCIELA W TRAKCIE PROCESU NAUCZANIA.. W przypadku wpłyni ęcia wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela od Rady Rodziców, organu prowadz ącego, organu nadzoruj ącego, Rady Szkoły - dyrektor szkoły powiadamia na pi śmie nauczyciela na co najmniej miesi ąc przed dokonaniem oceny.. Poprzednia ocena mojej pracy zawodowej/ocena dorobku zawodowego została dokonana w dniu …………………………………10.. Dokonanie oceny pracy nauczyciela musi nast ąpić w okresie nie dłu ższym ni żPZPSW w Hrubieszowie - Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela.. 4 Karty Nauczyciela; 9) uzasadnienie oceny pracy; 10) datę dokonania oceny pracy; 11) podpis osoby dokonującej oceny pracy; 12) pouczenie o terminie i trybie .Ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania".. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) uprzejmie proszę o dokonanie oceny mojej pracy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt