Wniosek o potwierdzenie zameldowania
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów (załącznik nr 2 i 3)W dowolnym urzędzie gminy — niezależnie od miejsca zameldowania.. Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz.. Zaloguj się na swoje konto.. Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie .Jeżeli wniosek dotyczy osób zameldowanych, lub których ostatnie miejsce zameldowania było poza m.st. Warszawa (zarówno jeżeli chodzi o wnioskodawcę/ów i/lub jego/ich członków gospodarstwa domowego) - zaświadczenia z urzędów gmin/dzielnic potwierdzające miejsca zameldowania wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego wraz z wykazem wszystkich osób zameldowanych w lokalu i datą zameldowania.Dowód osobisty lub odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku dzieci - obywateli Polski, którym nr PESEL nadawany jest przy zameldowaniu) Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - do wglądu.Potwierdzenie zameldowania/meldunek Dokument wydany przez urząd miasta/gminy , w którym zgłosiłeś miejsce zamieszkania podczas swojego pobytu w Polsce, wskazujący adres , Twoje dane osobowe oraz okres, na jaki dokonałeś.Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji SzwajcarskiejUmowa w załączeniu zgodnie z art. 11 ust..

Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy.. Formularze / wnioski do pobrania:Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) - zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania.W Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnym urzędzie dzielnicy, złóż wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, Rejestru Dowodów Osobistych.. Kliknij Dalej - nastąpi wygenerowanie dokumentu.Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie.. Wcześniej, aby uzyskać takie poświadczenie należało wnieść opłatę za każdą osobę zameldowaną w mieszkaniu .Jak sprawdzić, kto jest zameldowany pod danym adresem - wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności.. Wskaż rodzaj adresu (stały, czasowy lub ich brak), dla którego ma zostać wydany dokument.. (miejscowość) Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o aktualnym: Zameldowaniu na pobyt stały*.. 2 ustawy o ewidencji ludności").. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem do usługi Pobrania informacji o zameldowaniu..

Do wniosku dołącz:wniosek o wydanie zaświadczenia.

Opłaty.. Dowód osobisty (do wglądu).. Wymeldowanie z pobytu czasowego.. Oświadczenie o wydruku karty bez adresu.Jeśli wniosek budzi wątpliwości wymagane jest wydanie decyzji administracyjnej.. ROC-003-01 (kliknij tutaj by pobrać wniosek) Wymagane załączniki - zaświadczenie potwierdzające fakt istnienia gospodarstwa rolnego - potwierdzenie zameldowania na terenie, na którym znajdowało się gospodarstwo rolne w okresie, w .Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.. Wymagane dokumenty: 1.. Konieczne będzie zaznaczenie, w jaki sposób zaświadczenie ma być dostarczone: pocztą, osobiście czy elektronicznie na ePUAP.Poza wypełnieniem wniosku meldunkowego online Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło również możliwość uzyskania elektronicznego potwierdzenia adresu zameldowania.. Aby móc sprawdzić, kto jest zameldowany pod danym adresem - np. pod adresem nieruchomości, którą zamierzamy nabyć, możemy w urzędzie gminy bądź miasta złożyć stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji .ROC-003-01 - poprawnie wypełniony wniosek potwierdzenia pracy w gospodarstwie rolnym.. Jeśli Twoje dziecko jest pełnoletnie, musi osobiście założyć konto w systemie Gdańskiej Karty Mieszkańca i złożyć wniosek o wydanie Karty, wybierając opcję Jestem zameldowany w Gdańsku.Jeśli planujemy uzyskać potwierdzenie statusu osoby trzeciej, wniosek powinien zawierać też uzasadnienie naszego żądania..

Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu* (tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu).Potwierdzenie zameldowania w gospodarstwie w określonym czasie - zgodnym z wnioskiem [pokój nr 8] 4.. Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód nie możesz osobiście udać się do urzędu.. Kogo dotyczy: Dotyczy osób, które zostały wezwane przez inne instytucje do dostarczenia urzędowego zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.. Złożyłem wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status VAT - co dalej?Z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego możesz wystąpić: w imieniu własnym lub małoletniego dziecka; jeśli wykażesz posiadanie interesu prawnego lub obowiązku uzyskania decyzji (jeśli wniosek dotyczy osoby trzeciej - żyjącej lub zmarłej) Jedna opłata od adresu ..

Sprawdź swoje dane, w tym aktualne adresy zameldowania.

Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać: dane osoby składającej wniosek, informacje o rodzaju zaświadczenia i rodzaj żądanych danych.. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości: 17 zł - za wydanie zaświadczenia.. Kwestia meldunkowa została uregulowana w ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.. Opcjonalne jest dodanie przedziału czasowego lub daty, na którą ma być wydane potwierdzenie statusu.. Jeśli chce to uczynić, powinna wydać decyzję, którą będzie Pan mógł zaskarżyć do wojewody.Wypełniony Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności składa się w odpowiednim urzędzie (właściwym z uwagi na zameldowanie) osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się.Jeśli składający wniosek zaznaczy, że chce otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, należy dołączyć dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie.. Zgodnie z art. 44g, organy prowadzące zbiory meldunkowe na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub za .Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały .. Oczywiście takie oświadczenie powinno znajdować się już na formularzu meldunkowym, ale na wszelki wypadek można dołączyć także dodatkowy druk.. dowód osobisty lub paszport.. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.. w którym obywatel zamieszkuje z zamiarem stałego przebywania — o prawie zameldowania się nie decyduje fakt .. Dowód osobisty.. Proszę pamiętać o podpisaniu tego oświadczenia.. Tymczasem meldunek stanowi potwierdzenie tylko i wyłącznie stanu faktycznego polegającego na stałym zamieszkiwaniu i przebywaniu pod .imienne zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie dziecka w bursie lub potwierdzenie zameldowania w bursie na pobyt czasowy.. Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia.. Lista wniosków..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt