Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca rabat
Faktura taka nie musi zawierać NIP-u nabywcy, daty dokonania sprzedaży ani nazw towarów/usług objętych korektą.. Wydaje się, że może to być jedna zbiorcza faktura korygująca - co prawda organy podatkowe mają niekiedy wątpliwości co do możliwości wystawiania zbiorczych faktur korygujących, lecz generalnie dopuszczają taką możliwość.Możesz zatem wystawić taką zbiorczą korektę jeżeli np. udzielasz rabatu należnego za cały rok z tytułu osiągnięcia przez nabywcę określonego wolumenu zakupów.. Korekta odnosi się do wszystkich faktur wystawionych na klienta w danym okresie rozliczeniowym, zawierających daną pozycję/pozycje objęte rabatowaniem w ramach bonusu danego rodzaju.RADA.. W związku z powyższym zadano następujące pytanie.. 1 pkt 10 ustawy o VAT).. Pytanie: Klient ma zagwarantowane w umowie, że jeśli w przeciągu określonego czasu sprzeda co najmniej 30 000 szt. produktu przysługuje mu rabat w wysokości 3%.Wówczas .Jeżeli faktura dokumentująca zdarzenie gospodarcze zawiera pomyłki lub zdarzenie, które faktura ta dokumentowała, uległo zmianie, to powinna zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między określonymi podmiotami.. Tak jak w przypadku każdej faktury korygującej również tzw. zbiorcza faktura korygująca dla jej wykazania w deklaracji VAT wystawcy wymaga co do zasady uzyskania od nabywcy potwierdzenia jej odbioru.Dodatkowo, jeżeli bonus dotyczy całej sprzedaży dla jednego kontrahenta, zrealizowanej w III kwartale 2015 r., to może to być uproszczona zbiorcza faktura korygująca..

3, 4 i 8 rozporządzenia ...Zbiorcze faktury korygujące dokumentujące rabaty.

Jednocześnie zgodnie z art. 106j ust.. Tzw. zbiorcza faktura korygująca może być wystawiona tylko w przypadku, gdy rabat odnosi się do wszystkich transakcji w danym okresie, np. w miesiącu.Przepisy rozporządzenia w sprawie faktur przewidują możliwość wystawiania zbiorczej faktury korygującej (§ 13 ust.. Zgodnie z art. 106i fakturę należy wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyła się dostawa towarów lub świadczenie usług.Należy jednak pamiętać, iż taka faktura musi dodatkowo wskazywać okres, do którego odnosi się rabat.. 1 pkt 1 ustawy o VAT).W przypadku gdy powodem wystawienia faktury korygującej jest udzielenie przez podatnika opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, to wystawiona korekta, tj. zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać te same dane, które zawiera zwykła faktura korygująca, a także powinna wskazywać okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka oraz numery korygowanych faktur.Zbiorcza faktura korygująca - kiedy rozliczyć rabat.. Czy w przedstawiony stanie faktycznym sposób dokumentowania rabatów udzielonych przez Spółkę jest prawidłowy, odpowiada wymogom określonym w ..

To w zasadzie faktura kwotowa na minus.

Powinna natomiast zawierać informację o okresie, do którego .Zatem faktura korygująca wystawiona w związku ze zwrotem towarów, udzielonym rabatem (bonifikata, skonto) może być rozliczna na bieżąco, tj. w dacie wystąpienia tych zdarzeń gospodarczych.Faktura z rabatem będąca w tym przypadku fakturą korygującą również może być wystawiona w programie faktury.pl.. Zbiorcza faktura korygująca przychód, wystawiona w z tytułu udzielenia bonifikaty za tzw. przyrost sprzedaży, w roku podatkowym .Rabat za osiągnięte w danym okresie obroty można udokumentować jedną zbiorczą fakturą korygującą, zawierającą stosunkowo ograniczoną ilość danych w porównaniu ze zwykłymi fakturami korygującymi..

Zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać wszystkie dane typowe dla zwykłej korekty.

Można ją wystawić w sposób uproszczony, jeżeli rabat obejmuje wszystkie dostawy towarów/usług z danego okresu dokonane na rzecz jednego odbiorcy.24.05.2013 Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca rabat Pytanie podatnika: Wnioskodawca udziela kontrahentom rabatu w stosunku do produkowanych produktów z tytułu przekroczenia przez danego kontrahenta ustalonego umownie progu obrotu określonymi, wybranymi towarami, choć przypisywany jest całemu obrotowi osiągniętemu przez konkretnego kontrahenta.Skoro klientowi udzielany jest rabat należy wystawić faktury korygujące odnoszące się do wystawionych klientowi faktur.. Kwota skonta jest jednak elementem tej faktury (art. 106e ust.. Faktura korygująca powinna zawierać:24.05.2013 Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca rabat Pytanie podatnika: Wnioskodawca udziela kontrahentom rabatu w stosunku do produkowanych produktów z tytułu przekroczenia przez danego kontrahenta ustalonego umownie progu obrotu określonymi, wybranymi towarami, choć przypisywany jest całemu obrotowi osiągniętemu przez konkretnego kontrahenta.Podatnicy mogą bowiem udokumentować rabat udzielony na rzecz konkretnego kontrahenta, wystawiając jedną fakturę korygującą..

3 pkt 1 i 2 zbiorcza faktura ...Faktura korygująca - księgowanie na gruncie VAT u sprzedawcy.

Elementy zbiorczej faktury korygującej.. Zasady wystawiania faktur zostały szczegółowo omówione w ustawie o VAT.. Należało by taki dokument skonfigurować w systemie i dostosować wydruk dla niego.W październiku 2019 r. jednostka otrzymała fakturę korygującą dotyczącą rabatu potransakcyjnego za zakupione w trzecim kwartale 2019 r. towary.. Nie ma przeszkód, aby w opisanej sytuacji wystawić zbiorczą fakturę korygującą.. Dopuszczalny .Spółka dokumentuje rabat potransakcyjny, udzielony w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, zbiorczą fakturą korygującą, ze wskazaniem okresu, do którego odnosi się udzielony rabat.. 7 ustawy o VAT).. Faktura ta została wystawiona w dniu 21 października br. na kwotę brutto 1.230 zł (w tym VAT 230 zł).. Faktura korygująca dokumentująca rabat wystawiana jest z treścią ,,rabat potransakcyjny do wszystkich .Zmniejszenie podatku VAT wykazane na fakturze korygującej stanowi dla Spółki podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT.. Podatnik VAT może udokumentować przyznawane współpracującym firmom premie pieniężne (rabaty) za pomocą zbiorczych korekt, jeżeli dany rabat był udzielany w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów zrealizowanych w danym okresie na rzecz konkretnego nabywcy.W celu udokumentowania rabatu Spółka wystawia fakturę korygującą - osobną na każdy rodzaj bonusu zakupowego.. Zbiorcza faktura korygująca zawiera kolejny numer, datę jej wystawienia, dane takie jak imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, okres, do którego odnosi się udzielany rabat oraz kwotę udzielonego rabatu, kwotę zmniejszenia podatku należnego oraz wyraz „FAKTURA KORYGUJĄCA" tj. zawiera wszystkie obligatoryjne elementy o jakich mowa w § 13 ust.. Rabat dotyczy towarów, które zostały już sprzedane.Przepisy ustawy o VAT umożliwiają wystawienie jednej faktury korygującej dla jednej lub większej ilości transakcji bądź też do wszystkich transakcji dla jednego odbiorcy.. 3 i 4 rozporządzenia).. Elementy takiej faktury są .Zgodnie z przepisami podstawa opodatkowania wykazywana na fakturze dokumentującej sprzedaż nie obejmuje obniżki cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty (art. 29a ust.. Taka zbiorcza faktura korygująca powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka.Temat: Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca rabat..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt