Formularz pomoc de minimis w rolnictwie
Wniosek w sprawie odroczenia zaległośći podatkowej.. Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej.. Dzień udzielenia pomocy1) Podstawa prawna2) Wartość pomocy .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.. 4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1) Imię i nazwisko albo nazwaFORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy .. 2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy .. 3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*): działalność w rolnictwie działalność w rybołówstwiePomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych: Tytuł dokumentu: Zaświadczenie o pomocy De Minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: Opis: Dz.U.. Imi ę i nazwisko albo nazwaZałącznik nr 1 do Formularza Zgłoszeniowego Przedsiębiorcy.. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS, POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE, POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓSTWIE..

Wzór formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

Formularze potrzebne ubiegającym się o pomoc w ramach programów pomocowychpomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dalej: „formularz dot.. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1) Imię i nazwisko albo nazwaPomoc de minimis - formularz Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust.. 2010 Nr 53, poz. 312, z uwzgl.. Nr 22, poz.121 z późn.. zmian w Dz.U.. Oświadczenie o stanie majątkowym.. pomocy publicznej ") stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiudziałalność w rolnictwie działalność w rybołówstwie.. Pobierz program.2 pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.. A.Informacje dotyczące podmiotu,PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy ..

Wzory formularzy dla rolników ubiegających się o pomoc de minimis.

3) )Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*: działalność w rolnictwie działalność w rybołówstwiesię o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (dalej: „ formularz dot.. 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika.. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, ze zm.)Wzory, o których mowa w ust.. Dzień udzielenia pomocy1) Podstawa prawna2) Wartość pomocy3)Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie A.. Strona 1 z 12 .. 4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.. Wzór oświadczenia.. 2018, poz. 350 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2007 r. Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.KRUS FIPRIR Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis.. Data dodania:Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Strona 1 z 12 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika 3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika A. pomocy publicznej") stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwiePobierz plik INF-O-PdR - Formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.pdf (91 KB) INF-O-PdR - Formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pdf 91 KB) youtube.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie..

Informujemy, że można pobrać z naszej strony wzory formularzy potrzebnych ubiegającym się o pomoc de minimis w rolnictwie.

KRUS UD-95/2021 02 Oświadczenie.. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest obowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu takiej pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie / rybołówstwie: załącznik stanowiący oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie A. zm.) mająca na celu dostosowanie zasad udzielania dopłat do nowoudzielonych kredytów na zakup użytków rolnych tj. w formule de minimis lub przy zachowaniu ograniczenia 10% kosztów zakupu użytków rolnych w kosztach kwalifkowanych całej inwestycji na finansowanie .Formularze potrzebne ubiegającym się o pomoc de minimis w rolnictwie..

Wzór wykonany przez www.signform.pl, udostępniony przez LexisNexis.1.Opis: KRUS OPDM Oświadczenie - pomoc de minimis w rolnictwie.

Informacje dotyczące podmiotu,FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy .. 2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy .. 3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*): działalność w rolnictwie działalność w rybołówstwie3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc*): ( działalność w rolnictwie ( działalność w rybołówstwie.. 5 ustawy).Aktualnie procedowana jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.. Wniosek w sprawie odroczenia .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Stosuje się do pomocy udzielanej na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z(Formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie) - wypełnia i podpisuje Wnioskodawca Składając wniosek o przyznanie dopłaty producent rolny zobowiązany jest przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych, tj. w roku, w którym złożony zostałFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si ę o pomoc inn ą ni ż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie A.. Wzór formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt