Zgoda stron postępowania na zmianę decyzji
Prawidłowe ustalenie kręgu stron postępowania ma szczególne znaczenie w postępowaniu o zmianę ostatecznej decyzji administracyjnej w trybie art. 155 KPA.. 306Brak reakcji strony (np. brak jakiejkolwiek odpowiedzi) oznacza brak zgody na kontynuowanie postępowania.. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu ze względu na szczególnie ważny interes strony.rtf : 63,2k : 053.. Odpowiedź : Wątpliwości dotyczą interpretacji art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego: Art. 155.Także ostateczną decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, można w każdym czasie uchylić lub zmienić, jeżeli nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne i gdy przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony, ale w takim przypadku wymagana jest dodatkowo zgoda strony (art. 155 k.p.a.. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy w postępowaniu brała udział więcej niż jedna strona.Oznacza to, że jeżeli strona wystąpi z wnioskiem o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 K.p.a., twierdząc, iż decyzja ta jest wadliwa (narusza prawo), organ powinien rozważyć, czy decyzja jest rzeczywiście wadliwa prawnie, a w razie istnienia takiej wadliwości powinien ocenić, czy są to wady kwalifikowane .W konsekwencji w przypadku wszczęcia postępowania na wniosek strony, przy braku innych stron postępowania, wszczęcie postępowania następuje z dniem wniesienia wniosku (art. 61 par..

).Załącznik nr 1 do wniosku o zmianę decyzji.

Zgoda strony na wszczęcie i prowadzenie postępowania z urzędu w sprawie, w ktorej przepis prawa wymaga wniosku strony.rtf : 49,8k : 054.Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa § 1.. Dokonanie zmiany bez wymaganej zgody stron, a zatem wbrew zasadzie wyrażonej w art. 155 k.p.a., stanowi rażące naruszenie prawa i może skutkować stwierdzeniem jej nieważności na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się .Wobec tego wystąpiłem do organu gminy o zmianę już prawomocnej decyzji, na podstawie art. 154 Kpa, w kwestii dotyczącej powierzchni zabudowy..

Zgoda na zmianę decyzji w trybie art. 155 k.p.a.

Lista załączników do formularza Z4: Zgoda wszystkich stron postępowania na zmianę decyzji.. Jedną z przesłanek zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej jest bowiem wyrażenie w sposób niebudzący wątpliwości zgody na zmianę decyzji przez wszystkie strony postępowania (wyrok WSA w Poznaniu z 22 października 2008 r., II SA/Po 192/08, LEX nr 1052107).Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.Patrząc na konstrukcję gramatyczną art. 155 należy stwierdzić iż: decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony (która nabyła prawo, a nie wszystkich stron postępowania administracyjnego) uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny .Po pierwsze - że zmiana takiej decyzji wymaga zgody wszystkich stron postępowania, co już samo w sobie może okazać się problemem, zwłaszcza gdy zmieniana decyzja była już wcześniej kwestionowana przez strony np. w drodze odwołania lub skargi do sądu administracyjnego.„Dla zmiany lub uchylenia decyzji, na mocy której strona nabyła prawo, niezbędne jest spełnienie czterech przesłanek: - istnienie decyzji ostatecznej, - za jej uchyleniem lub zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony, - zgoda strony na zmianę lub uchylenie decyzjiPytanie: Czy na zmianę ostatecznej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy muszą zgodzić się właściciele gruntów sąsiednich, jeżeli byli stronami tego postępowania?.

zmiana taka wymaga jednak wyraźnej zgody strony.

Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461.Stosownie bowiem do art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.. Poinformowano mnie, że muszę wystąpić o zmianę na podstawie art. 155 Kpa i dodatkowo uzyskać zgodę pozostałych stron postępowania (właścicieli działek sąsiednich).. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.W postępowaniu dotyczącym zmiany decyzji środowiskowej z uwagi na fakt, iż liczba stron przekroczyła 20 strony zawiadomiono zgodnie z dyspozycją art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.. 1.Oznacza to, że jeżeli decyzja jest źródłem nabycia prawa, to zmiana takiej decyzji ostatecznej, w trybie art. 155 K.p.a., wymaga zgody osób, które były stronami w sprawie zakończonej tą decyzją, bez względu na to, jakie prawa nabyła każda z tych stron..

Pamiętaj jednak, że docelowo strony ustala urząd.

), a w pozostałych przypadkach (postępowanie wszczynane z urzędu bądź na wniosek strony, przy większej liczbie stron) o wszczęciu postępowania należy zawiadomić strony.Do wniosku dołącz - jeśli ją masz - zgodę stron na zmianę decyzji o warunkach zabudowy.. Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być za jej zgodą uchylona lub zmieniona przez organ podatkowy, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes strony.. Oświadczenia stron postępowania: Ja .. (imię i nazwisko lub nazwa strony) oświadczam, że wyrażam zgodę na zmianę w/w decyzji w/w zakresie.. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.. Zgodnie z art. 155 k.p.a.. ), strony mogą być zawiadamiane o decyzjach oraz innych czynnościach organu .Jest to możliwe tylko, gdy odwołanie wniosły wszystkie strony postępowania, albo wniosła je jedna ze stron, a pozostałe wyraziły zgodę na uchylenie decyzji lub jej zmianę zgodnie z żądaniem odwołania.Rozpoznający sprawę sąd przypomniał, iż zgodnie z art. 155 k.p.a.. Występując do strony o zgodę na prowadzenie postępowania administracyjnego organ powinien, w związku z tym, że jest to pierwsza czynność skierowana do strony, przekazać jej informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych .Art.. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, aOstateczna decyzja organu administracji, na mocy której strona postępowania administracyjnego nabyła prawo, może być uchylona lub zmieniona w każdym czasie.. Zgoda stron na zmianę decyzji powinna zostać wyrażona na piśmie lub zaprotokołowana w urzędzie.pisemna zgoda stron postępowania na zmianę decyzji 2 egz.. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.. mapy dla celów informacyjnych z uzbrojeniem podziemnym terenu, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który wnioskowana inwestycja będzie oddziaływać (wyznaczony w odległości nie mniejszej niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50m) - mapy do nabycia w pok.. W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji .Wypełniony wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt