Formularz rekrutacyjny do projektu
Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na .Biuro Projektu Hospicjum w Busku - Zdroju tel.. : 570-953-749, e-mail: [email protected] 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie - Formularz rekrutacyjny do projektuFORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Tytuł projektu: „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji" .. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny" Oś Priorytetowa 9.. BENEFICJENT: BONAFIDE CONSULTING Sylwia MrugalskaFORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU "Szkolenia językowe i komputerowe w Wielkopolsce" Dane uczestnika.. Projekt „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej" realizowany w partnerstwie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Projekt pt.: „Biznes to przyszłość !, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0131/18 współfinansowany ze środkówFormularz Rekrutacyjny Kandydata/Kandydatki na Uczestnika/Uczestniczkę projektu może być wypełniony elektronicznie (czcionka wielkości minimum 10) w języku polskim, należy go wydrukować w całości i parafować na każdej stronie oraz czytelnie podpisać imieniem iStrona 1 z 6 Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa FORMULARZ REKRUTACYJNY- UCZNIA DEKLARUJĄCEGO UDZIAŁ do projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa MałopolskiegoDrodzy Rodzice!.

Formularz rekrutacyjny - wersja .doc.

3 pkt 1 i 4 ufp orzeczonych w stosunku do mnie w okresie realizacji projektu, - zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i akceptuję jego warunki, - zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i Wstępnym Formularzu rekrutacyjnym jestem uprawniony/-a do uczestnictwa w projekcie,Biuro projektu: ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów kom.. Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza rekrutacyjnego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zachodniopomorskiomorski Akcelerator Startu Zawodowego.FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Tytuł projektu: „Innowacyjne nauczanie w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim" Oś Priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie: XI.3.1 Kształcenie zawodowe Wypełnia pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia:FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Nazwa beneficjenta (Projektodawcy) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach Tytuł projektu „Mamy na siebie plan!. Kraj * Imię(imiona) * Nazwisko * PESEL * Płeć * Wiek w chwili przystępowania do projektu * (Należy podać wiek uczestnika na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.).

Oświadczenie Kandydata projektu.

Uwaga:FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU.. Tytuł projektu Przedsiębiorczy start Nr projektu POKL.06.02.00-06-036/12-00Formularz zgłoszeniowy do projektu powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie drukowanymi literami w sposób czytelny i bez skreśleń długopisem koloru niebieskiego.FORMULARZ REKRUTACYJNY Do projektu „Wykwalifikowani-Zaktywizowani!". Oświadczenie kwalifikacyjne Kandydata.. Wykształcenie * .Strona 1 z 15 Formularz rekrutacyjny do projektu LUELSKIE ENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘ IORZOŚ I w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Projekt pt.: „Lubelskie entrum Wspierania Przedsiębiorczości", nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0166/18FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu „Bajkowy żłobek - rozwój opieki żłobkowej w powiecie mieleckim" realizowanego w ramach Działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową numer: RPPK.07.04.00-18-0026/18-00, zawartą z WojewódzkimFormularz rekrutacyjny do projektu „Biznes to przyszłość !". OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU .. nr POWR.01.02.01-12-0116/19, Priorytet I.. Kopia dokumentów poświadczających posiadanie określonego statusu na rynku pracy, w tym oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo..

Formularz rekrutacyjny - wersja .pdfZałącznik nr 1 do Regulaminu projektu.

(po 40 osób w pierwszym i drugim etapie realizacji projektu), posiadających aktualne .FORMULARZ REKRUTACYJNY do Projektu pn. „Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości (OSI)" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Realizacja Projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Formularz rekrutacyjny do projektu „KURS NA ROZWÓJ - program zwiększania uczestnictwa w kształceniu ustawicznym pracowników MMŚP i PES w województwie pomorskim" Realizowanego w ramach Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Złożenie formularza rekrutacyjnego stanowi pierwszy etap rekrutacji i nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu..

Formularz Rekrutacyjny należy wypełnić osobiście, każdy kandydat na uczestnika projektu wypełnia osobną wersję formularza.

Janusza Korczaka z Warszawy, Grupy OSB s.c. z Olsztyna i Towarzystwa Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II.. .1 FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu Zachodniopomorski Akcelerator Startu Zawodowego POWR /18 NUMER FORMULARZA (wypełnia pracownik projektu) Nr:.ZASZ/ UWAGA!. Streszczenie projektu Projekt "Krok Po Kroku do samodzielności" to projekt skierowany do 80 niepełnosprawnych osób w wieku od 0 do 18 r.ż.. Z radością informujemy, że ruszamy z rekrutacją do projektu „Krok Po Kroku do samodzielności", realizowanego ze środków PFRON.. 5.Przykładowe wzory uzupełnionych dokumentów - Formularz rekrutacyjny, Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, Oświadczenie Uczestnika Projektu w odniesieniu do Zbiorów RPO 10 stycznia 2017 / w aktualności / Autor Klaudia Rzeczkowskadostępu do środków o których mowa w art. 5 ust.. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.. 2 lit. a, f, g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wFORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: Edukacja Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracyFORMULARZ REKRUTACYJNY Część pierwsza Dane ogólne dotyczące Kandydata/ki do projektu Wypełnia Realizator Projektu Beneficjent CONSULTOR Sp.. Projekt pt.: „Otwórz drzwi do kariery!". nr POWR.01.02.01-18-0045/17 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś I Działanie 1.2.. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8.Załączniki do Formularza rekrutacyjnego: 1.. FORMULARZ REKRUTACYJNY.. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.. Uzupełnia osoba przyjmująca dokumentFormularzu rekrutacyjnym przez projektodawcę projektu: „Krok do przodu" w tym danych wrażliwych (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a-c i art. 9 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt