Decyzja o przyznaniu stypendium rektora
Wnioskujący o przyznanie stypendium mają obowiązek zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zamieszczonymi powyżej.Uczelniana Studencka Komisja Socjalna oraz Uczelniana Komisja Stypendialna Doktorantów pragną poinformować, że decyzje o przyznaniu stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zostały przekazane do dziekanatów poszczególnych Wydziałów.Informujemy, iż decyzje dot.. § 7Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepelnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi, wygasa z ostatnim dniem miesiqca, w którym student zostal skrešlony z listy studentów albo ukoóczyl studia na kierunku, na którym pobieral šwiadczenie, lub utracil prawo do éwiadczenia na podstawie § 1 1 ust.. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku.. Status wniosku można sprawdzić w zakładce 'stypendium'.Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Rektor.. 3 Regulaminu przyznawania świadczeń .Szczegółowe zasady oceny osiągnięć doktorantów we wniosku o przyznanie stypendium rektora I. stypendium rektora dla studentów 2020-12-03Kobieta stwierdziła, że decyzja o przyznaniu stypendium nie ma charakteru uznaniowego.. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów doktoranckich.1..

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora.

Od decyzji, o której mowa w ust.. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistycznych, prowadzone na dotychczasowym Wydziale Filologicznym; .. lub decyzja o przyznaniu (grantu, projektu badawczego) Krajowe 30 Uczelniane, wydziałowe 10 Zaświadczenie z dziekanatuPo rozpatrzeniu przez rektora wniosków o stypendia doktoranckie z danego kierunku stu-diów, zbiorcze listy przyznanych stypendiów przekazywane są kierownikom studiów, którzy informują doktorantów o przyznaniu im decyzją rektora stypendium doktoranckiego (załącz-nik nr 2).. Od roku akademickiego 2019/2020 wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich wyniesie co najmniej 1923 zł.. Formę składania wniosków określą poszczególne Wydziały.1.. Decyzja odmowna wymaga uzasadnienia.. 1, w terminie 14 dni od jej ot rzymania przysługuje prawo złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.Dokumentację potrzebną do ubiegania się o stypendium rektora w przypadku studentów, którzy mają dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe można przygotować (skany w formacie PDF) już przed 1 marca 2021 r., co ułatwi złożenie wniosku w wyznaczonym terminie.komisję stypendialną decyzji o przyznaniu stypendium Rektora na podstawie rankingu sporządzonego na dzień podejmowania tej decyzji..

6 o przyznawaniu stypendium rektora na okres 5 miesięcy.

Na podstawie wskazanych przepisów należy przyjąć, że decyzja co do przyznania stypendiumDecyzja o przyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów musi być doręczona zainteresowanemu zgodnie z wymogami kodeksu postepowania administracyjnego.. Termin uważa się zachowany, jeżeli przed jegoSzanowni Studenci, Uprzejmie informujemy, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w Polsce, w tym roku akademickim decyzje o przyznaniu pomocy materialnej (stypendium Rektora, socjalne, dla niepełnosprawnych oraz zapomogi) będą wystawione i wysłane na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny około 10 grudnia 2020 roku.decyzja rektora/ uczelnianej studenckiej komisji stypendialnej Wymagana liczba punktów do uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi: ………………………… PRZYZNANO stypendium rektora dla najlepszych studentów w kwocie ………………… zł / miesięcznie, na ……….. Uwaga!. począwszy od ……………….terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.. Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów i zapomogi wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student: 1) został skreślony z listy studentów, 2) ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie,O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Proszę o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium rektora dla najlepszych studentów za: wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, ..

Doktorant, który złożył wniosek o przyznanie stypendium, otrzymuje decyzję Rektora na piśmie.

2) w przypadku decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przysługuje w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.. Wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do otrzymania stypendium; Wykaz olimpiad tematycznych uprawniających do otrzymania stypendium; Wykaz polskich związków sportowych - organizatorów zawodów sportowych o tytuł Mistrza Polski.. Do przyznawania stypendium rektora stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.W przypadku decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.I nformacja o przyznanych stypendiach wyświetli się w USOS-ie najpóźniej 18 grudnia, a stypendia powinny zostać przelane na konta do 20 grudnia.Odwołanie od decyzji nieprzyznanego stypendium rektora.Warunkiem ubiegania się o stypendium jest m.in. spełnianie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 90d ust.. W przypadku, gdy po rozpatrzeniu odwołań studentów pozostaną do dyspozycji środki na stypendium Rektora, stypendium to przyznaje się kolejnym osobom z listyNr 150/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianego zespołu ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2020/2021 Nr 149/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego (ze zm.)Stypendium rektora jest przyznawane na wniosek studenta..

Brak składek na ubezpieczenia/ brak opodatkowaniamoże otrzymywać stypendium doktoranckie.

7 ustawy o systemie oświaty.. stypendium rektora, zajrzyj tutaj.studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim oraz w przypadku decyzji, o której mowa w §24 ust.. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).. Zgodnie z tym przepisem prawo do ubiegania się o stypendium istnieje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia - w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku .Od 1 października 2019 r. o stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni rektor.. Zgodnie z art. 94 ust.. 3) w przypadku powołania komisji stypendialnej, od decyzji komisjiubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, zgodnie z art. 179 ust.. Z treści art. 200 ust.. Decyzje o przyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów 29.03.2021 14:12 Informujemy, że wszystkie dane dotyczące przyznania/nie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów są już wprowadzone do systemu.. Informacja o przyznaniu lub odmowie udzielenia stypendium poprzez uczelniany system informatyczny nie spełnia tych wymagań stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.Stypendium przyznawane jest przez upoważnioną przez JM Rektora UAM Uczelnianą Komisję Stypendialną, pracującą w podkomisjach właściwych dla Wydziałów.. Kto nie może ubiegać się o stypendium?Stypendium przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane do lipca włącznie.. wynika natomiast, że decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni rektor, a w jednostce naukowej - jej dyrektor.. Wniosek o stypendium rektora należy zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie złożyć w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiagnięcia, w sekretariacie ds. pomocy materialnej na wydziale.. Klauzula informacyjna RODO.. W roku akademickim 2020/2021 podstawowy termin składania wniosków mija 27 listopada 2020 roku.. W tym przypadku stosuje się odpowiednio §4 ust.. Podstawą określenia sytuacji materialnej studenta są informacje o dochodach8.. W przypadku dodatkowych osiągnięć należy je udokumentować..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt