Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego ma moc
Jeśli zatem od orzeczenia WSA złożona została skarga kasacyjna, to w trakcie postępowania przed sądem II instancji prawo do wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego nie przysługuje.sprawy, w której wskazano, że skarga jest bezzasadna.. Pierwszy z nich opiera się na założeniu, że art. 272 § 1 PostAdmU umożliwia złożenie skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego tylko wówczas, gdy przepisy PostAdmU zostały uznane za niezgodne z Konstytucją przez TK (zob.. Wznowienia postępowania w przypadku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE mającego wpływ na treść wydanej decyzjiDnia 10 lutego 2017 r. zwykły skład Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpoznający sprawę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA o sygn.. 1.Choć nie obowiązuje on, np. gdy chodzi o sporządzenie skargi do NSA na przewlekłe prowadzenie postępowania sądowoadministracyjnego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu .Biegnie niezależnie od terminów wniesienia skargi o wznowienie postępowania przewidzianych w art. 272 § 2 i art. 277 PrPostAdm Skarga o wznowienie postępowania wniesiona z zachowaniem terminów określonych w art. 272 § 2 i 3 lub art. 277 PrPostAdm, ale po upływie terminu przewidzianego w art. 278 PrPostAdm, będzie podlegała odrzuceniu .Opłatami w postępowaniu sądowo-administracyjnym są wpis i opłata kancelaryjna..

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego 45.

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 16 października 2017 r., (I FPS 1/17) wskazał, że podstawą wznowienia postępowania, o której mowa w tym przepisie może być orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli to orzeczenie nie zostało doręczone stronie wnoszącej skargę o wznowienie postępowania.Natomiast w przypadku, gdy podstawą skargi o wznowienie postępowania było istnienie dwóch prawomocnych orzeczeń dotyczących tej samej sprawy, sąd może albo uchylić jedno z orzeczeń dotyczących tej samej sprawy, utrzymując w mocy inne prawomocne orzeczenie, albo uchylić wszystkie prawomocne orzeczenia dotyczące tej samej sprawy i orzec co do istoty sprawy albo przekazać sprawę właściwemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu do rozpoznania i rozstrzygnięcia.W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego 44.. Art. 32 określa zatem krąg równouprawnionych stron postępowania sądowoadministracyjnego.Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że można żądać wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.W orzecznictwie zaprezentowano dwa rozbieżne poglądy prawne, dotyczące możliwości wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego..

Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego 43.

są: skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczyn-ność jest przedmiotem skargi.. Wpis pobierany jest od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, do których zalicza się skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie postępowania.. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o orzeczeniu dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.W ramach art. 272 § 3 p.p.s.a.. Skarga kasacyjna 47.. 10 września Jarosław wystosował tą samą skargę, podnosząc, że Rada Gminy nie powinna uchylać się od interwencji w tej sprawie.. Proszę ocenić sytuację.. Wniesienie skargi o wznowienie postępowania rozpoczyna się od badania przez sąd czy skarga spełnia warunki do jej wniesienia i czy została ona oparta o jedną z dopuszczalnych podstaw.. Wymogi dotyczące skargi.. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego 48.nieważnością, a wydany w wyniku takiego postępowania wyrok nie może się ostać.. Wpis może być stosunkowy lub stały.Wznowienie postępowania w słowackim postępowaniu ..

Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.

Niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie.. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego Stronami postępowania sądowoadministracyjnego przed sądem administracyjnym (zgodnie z art. 32 p.s.s.a.). Pozytywne rozpatrzenie skargi na tym etapie owocuje wydaniem przez sąd postanowienia o wznowieniu postępowania.42.. akt I FSK 2165/13 postanowił (sygn.. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skarga o wznowienie postępowania została oparta na podstawie wznowienia określonej w art. 401 1 wznowienie postępowania na podstawie orzeczenia Trybunału .Skarga o wznowienie postępowania nie ma charakteru dewolutywnego, a jej wniesienie wywołuje skutek względnie suspensywny.. Kazus II.11 Janina wystąpiła do Wójta z wnioskiem o przesunięcie w budżecie środków pieniężnychNależy też zaznaczyć, że już samo złożenie wniosku o wznowienie postępowania wszczyna wstępne postępowanie, prowadząc do oceny dopuszczalności wznowienia na zasadzie art. 243 § 1 lub § 3 Ordynacji podatkowej i w dalszej dopiero kolejności, w razie stwierdzenia, że wniosek oparty jest o ustawowe przesłanki wznowienia - do .2. akt I FSK 1541/16) przedstawić do rozpoznania składowi siedmiu sędziów tego Sądu następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: Czy podstawą wznowienia postępowania, o której mowa w art. 272 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.Dnia 10 marca 2006 r. L. S. złożył wniosek o wznowienie postępowania, zarzucając wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 26 września 2005 r. naruszenie prawa skarżącego przez pozbawienie go możliwości działania w tym postępowaniu i naruszenie art. 32 w związku z art. 50 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami .W sytuacji nie objętej hipotezą przepisu art.56 p.p.s.a., gdy najpierw wniesiona została skarga do sądu administracyjnego a dopiero potem złożony wniosek o wznowienie postępowania zakończonego zaskarżoną do sądu decyzją, podstawą zawieszenia postępowania sądowego może być wyłącznie przepis art.125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie .Procedura w sprawie o wznowienie..

Reasumując, na zasadzie art. 401 pkt 2 k.p.c. skarga o wznowienie postępowania jest konieczna i uzasadniona.

Postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego jest dwufazowe: w pierwszej kolejności (iudicium rescindens) następuje badanie zachowania warunków rozpo-znania skargi o wznowienie.Polish term or phrase: skarga o wznowienie postępowania Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, >skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem.§ 3.. Okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi; d. postanowienie NSA z 28.3.2006 r., I FZ 99/06 oraz wyrok NSA z 15.2.2006 r., I FSK 668/05, niepubl.. Poza standardowymi elementami pisma w postępowaniu sądowym, skarga o wznowienie powinna zawierać: a. oznaczenie zaskarżonego orzeczenia; b. Podstawę wznowienia i jej uzasadnienie; c.. Zgodnie z tym przepisem, można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane .W myśl zatem nowego brzmienia art. 188 ppsa NSA może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać merytorycznie skargę wniesioną do WSA, jeżeli uzna, że istota sprawy .1) wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 marca 2009 r., II FSK 1309/08 (dalej: "zaskarżone orzeczenie"), oddalającym skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 6 marca 2008 r., I SA/Gd 1028/07, oddalającego skargę na .W konsekwencji stwierdzić zatem należy, że z mocy art. 170 ppsa niedopuszczalne jest wznowienie postępowania podatkowego (art. 243 Ordynacji podatkowej) w przypadku wcześniejszego złożenia skargi do sądu administracyjnego w tej samej sprawie, jeżeli przesłanką wznowienia postępowania jest przyczyna zawarta w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej powiązana z naruszeniem prawa (vide: wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2007 r., I FSK 1259/06, LEX nr 285277).C) Prokurator, który nie był stroną lub uczestnikiem postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem, może wnieść skargę o wznowienie tego postępowania, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności.§1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt