Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego
Wniosek należy złożyć u płatnika składek, który wypłaca zasiłek ( np. pracodawca, zleceniodawca, ZUS) Przez pierwsze 20 tygodni to mama dziecka korzysta z urlopu macierzyńskiego - 6 tygodni można wykorzystać jeszcze przed porodem, a kolejne - po narodzinach dziecka.Wypełnij ten wniosek, jeżeli ubiegasz się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, jeśli o zasiłek macierzyński za okres tego urlopu występujesz w trakcie wypłaty zasiłku macierzyńskiego albo po przerwie w jego pobieraniu.. I jeszcze jedno pytanie - pracownica przed porodem przebywała na zwolnieniu lekarskim .. - zasiłek wynosi 60% podstawy .W przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo za okres, w którym zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 60 proc. podstawy wymiaru (tj. co najmniej 26 tygodni), przysługuje jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100 proc. podstawy wymiaru.Z-3 a zasiłek macierzyński - napisał w ZUS i Płace: Dostałam od pracownicy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego i nie wiem, jak to ująć na Z-3.. Wszystko na jednym wzniosku (w pkt.. Takie rozwiązanie wprawdzie pozwoli na większe wydatki w pierwszych tygodniach z dzieckiem, ale może powodować "niedomykanie budżetu" w drugim .Jeżeli z kolei matka dziecka początkowo złoży tylko wniosek o urlop macierzyński, a dopiero później zdeklaruje, że będzie również korzystała z urlopu rodzicielskiego - będzie otrzymywała zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego w wysokości 100% podstawy oraz zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy.zasiłek macierzyński za cały okres nieobecności w wysokości 80 % wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne (jeśli najpóźniej 21 dni po porodzie pracownica złoży wniosek o kontynuowanie nieobecności po odbyciu urlopu macierzyńskiego w ramach urlopu rodzicielskiego)..

Wniosek o urlop macierzyński można złożyć do 6 tygodni przed porodem.

W przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami, wymagane jest złożenie pisemnego wniosku w tej sprawie przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku.1) składasz wniosek o urlop rodzicielski w przeciągu 21 dni od urodzenia dziecka i wtedy masz zasiłek macierzyński przez cały okres 80% 2) składasz wniosek o urlop rodzicielski później niż 21 dni od urodzenia dziecka, ale nie później niż 21 przed końcem urlopu macierzyńskiego - wtedy przez okres 26 tygodni masz 100%, a przez pozostałe 26- 60%.Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego 138.. Szef musi się na to zgodzić.. Jak .W przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami, dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego jest pisemny wniosek złożony w tej sprawie przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku za okres tego urlopu.. Jeśli jesteś zatrudniona na umowę o pracę, musisz zgłosić pracodawcy fakt, że urodziłaś dziecko i zadeklarować wymiar swojego macierzyńskiego - jest to istotne, czy wykorzystujesz 20 tygodni macierzyńskiego i 32 tygodnie rodzicielskiego w przypadku chęci otrzymywania zasiłku w wymiarze 80%.. We wniosku ubezpieczona/ubezpieczony podaje okres korzystania z zasiłku macierzyńskiego.Kobieta uprawniona do pobierania zasiłku macierzyńskiego, chcąca skorzystać z urlopu rodzicielskiego powinna złożyć wniosek o udzielenie jej tego urlopu.oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego albo z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców dziecka przez okres wskazany we wniosku.W przypadku gdy ubezpieczona nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka albo przyjęciu na wychowanie w ramach rodziny zastępczej złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze, zasiłek macierzyński za .Składając w terminie do 21 dni po porodzie wniosek o urlop macierzyński i równocześnie o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze, które zostaną wykorzystane bezpośrednio po sobie (roczny urlop macierzyński), można przez cały ten czas otrzymywać 80% podstawy wymiaru zasiłku, a więc zwykle będzie to 80% dotychczas wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia.ZUR - wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego..

Natomiast za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego (powyżej 6 tyg.)

Wniosek o jego wypłatę musi złożyć przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku, a wniosek o rezygnację z niego - przed terminem, od którego chce zrezygnować z pobierania zasiłku.. Pomoże ktoś?. Jeśli uprawniona skorzysta z tej procedury, wówczas za cały okres rocznego urlopu przysługiwać jej będzie zasiłek uśredniony, a więc 80% podstawy wymiaru.. Wniosek o urlop rodzicielski:Kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim albo rodzicielskim otrzymuje zasiłek macierzyński wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych..

Jak napisać taki wniosek?

Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2.. Pani Katarzyna ma 26 dni urlopu wypoczynkowego z tego roku oraz 10 dni z roku ubiegłego.Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres urlopu ojcowskiego oraz pierwsze 6 tyg.. Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni.Natomiast miesięczny zasiłek macierzyński w przypadku ubezpieczonej pracownicy, która złożyła wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.Wniosek o macierzyński i inne dokumenty.. Masz na tę decyzję 21 dni.100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, 80 proc. podstawy wymiaru za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, w przypadku gdy pracownica złoży wniosek nie później niż 21 dni po .Urodziła synka..

Chce wykorzystać cały przysługujący jej urlop macierzyński i rodzicielski (52 tygodnie).

Złożyła do pracodawcy wniosek o wykorzystanie urlopu wypoczynkowego zaraz po wspomnianych urlopach.. Pola wyboru zaznacz znakiem XJak już zostało wspomniane, istnieje jeszcze możliwość zawnioskowania w terminie do 21 dni od porodu o urlop macierzyński i rodzicielski następujący bezpośrednio po nim.. ), czy może jakoś inaczej?. Ubezpieczony wypełnia ten wniosek, jeżeli ubiega się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego, jeśli o zasiłek macierzyński za okres tego urlopu występuje w trakcie wypłaty zasiłku macierzyńskiego, albo po przerwie w jego pobieraniu.Wniosek złożony po terminie doprowadzi do sytuacji, że podczas macierzyńskiego zasiłek będzie wypłacany w wysokości 100% zarobków, a w trakcie rodzicielskiego — zaledwie 60%..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt