Sprawozdanie nauczyciel stażysta 2020
Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzata Borek.. w zakresie.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbSprawozdanie z planu rozwojowego nauczyciela stażysty.. Okres stażu: 01.09.2016 r. - 31.05.2019 r. Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Imię i nazwisko opiekuna stażu: Stopień awansu zawodowego nadany na mocy prawa: nauczyciel kontraktowy.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r. Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust.. Opracowanie: Anna Kiełb Marzec 2020 Centrum Edukacji Nauczycieli w KoszalinieW terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego..

Stanowisko: nauczyciel.

edukacji wczesnoszkolnej.Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel stażysta ma szansę ubiegać się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców.. Przedłożenie poprawionego planu rozwoju zawodowego - pismo.. 29 września 2020 .1.. Zawartość kursu.. NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach .1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalinasprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela kontraktowego Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 Data zakończenia stażu: 31.05.2020A p g X 2 Y A 2 g m Y p m SPRAWOZDANIE F Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Anna Senkowska E Informacje o stażu: NAUCZYCIEL STAŻYSTA: mgr Anna Senkowska STANOWISKO: nauczyciel stażysta OKRES STAŻU: 03Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust..

Imię i nazwisko nauczyciela: Ewelina Łukawska.

Lekcja 1.1 .Zawodowego, pt. „Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamOtóż obecnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji.. Stanowisko: nauczyciel.. Niestety, nauczyciele często zapominają o tym nowym terminie i składają sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.Nauczyciel stażystaubiegającysięo awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien: 1) poznaćorganizację,zadania i zasady funkcjonowania szkoły; 2) uczestniczyćjako obserwator w zajęciachprowadzonych przez opiekuna stażulub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiaćPamiętaj o efektach, zapis § 4.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ.. Joanna Palińska.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowegoPodwyżka dla nauczycieli od 1 września 2020 r. Od 1 września 2020 r. kwota bazowa, od której ustalane jest średnie wynagrodzenie dla nauczycieli, wzrosła do 3537,80 zł.Nauczyciele otrzymają podwyżkę z wyrównaniem za wrzesień 2020 r. łącznie z pensją za październik 2020 r.Plik zawiera przykładowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty pracującego w przedszkolu ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego..

".Dział: Nauczyciel stażysta Kategoria ... 29 września 2020 Nauczyciel stażysta.

awans zawodowy nauczyciela nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel stażysta .Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Po wakacjach zaczęła obowiązywać obiecana przez rząd podwyżka.. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli mówi, iż „ Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od zakończenia stażu.. Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego 2017-2020 .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Czyli awans zawodowy w 2020 r. Dodano: 25 maja 2020. ukończone studia ……Wzór 38.. 1,Sprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020 .. W przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego opracowują oni plan we współpracy z opiekunem stażu.Sprawozdanie z pracy zdalnej dla nauczycieli GRUPA PRZEDSZKOLNA Myślę, że nie tylko ja właśnie zaczynam głowić się nad tym jak powinno albo jak mogłoby wyglądać sprawozdanie z pracy zdalnej dla nauczycieli.1..

Strona główna / E-Learning / Dokumenty / Przykładowy schemat sprawozdania nauczyciela stażysty.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kątach Wrocławskich.. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.SPRAWOZDANIE.. działań.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną (stan prawny marzec 2021r.). NawojowaPamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Poniżej przedstawiam Państwu prezentację .Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty .. Zarówno nauczyciel stażysta jak i nauczyciel kontraktowy po zakończeniu stażu przedkłada dyrektorowi swojej szkoły/placówki sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego (musi to zrobić w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stażu).Ze sprawozdania wynika, że nauczyciel stażysta, a więc na najniższym stopniu awansu zawodowego od 1 stycznia do 30 sierpnia 2020 r. zarabiał na pojedynczym etacie 3.337 zł brutto..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt