Oświadczenie majątkowe druk psp
Anna Wiśniewska Oświadczenie majątkowe (1641kB) Kierownik Sekcji Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.. Leonarda Płoszaj - oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji dyrektora Gimnazjum nr 1 w Ozimku.. 4 ustawy o samorządzie powiatowym: Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.. Osoba, która odpowiada za treść: Anna Drozdowska.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.Oświadczenie majątkowe członka zarządu - druk do pobrania.. Druki PSP do pobrania Oświadczenie o stanie majątkowym (wersja edytowalna) Oświadczenie o stanie majątkowym Oświadczenie mieszkaniowe.oświadczenie majątkowe psp wzór word.pdf.. Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. KM _PSP _w _Białymstoku _za _2019 _rok.pdf 3.34MB Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego PSP w Łomży za 2019 rok.. KM _PSP _w _Suwałkach _za _2019 _rok.Rejestr zmian dla: Nowy wzór oświadczenia majątkowego Podmiot odpowiedzialny: Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wytworzył: b/d Opublikował: .WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO (do pobrania).. Osoba, która wytworzyła informację: Anna Drozdowska.. Marek Kamiński.. Deklaracja dostępności.Oświadczenie majątkowe radnego powiatu - druk do pobrania.. Druki PSP do pobrania.. SG Robert Rogoz - Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży GranicznejOświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej, powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty: 171.4 KB: 2018-02-15 13:38:57oŚwiadczenie majĄtkowe wzÓr Poniżej będziemy publikować bieżące dane..

Oświadczenia majątkowe.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza.. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego lub poprawę warunków mieszkaniowych.. Opis: Formularz obowiązuje od dnia 27 stycznia 2018 r. Dz.U.. Oświadczenie o stanie majątkowym przesyła się lub składa osobiście u osoby wyznaczonej przez kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.. Oswiadczenie o stanie majatkowym (wersja edytowalna) Oswiadczenie o .Druki oświadczeń majątkowych.. Danuta Kłysińska - oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji dyrektora PSP nr1 w Ozimku.Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.. Anna Rudniak Oświadczenie majątkowe (937kB) Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.. Wniosek o dopłatę do wypoczynku " urlopówka "Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku za 2019 rok.. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyteOsoba składająca oświadczenie majątkowe jest obowiązana do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk oświadczenia znajdujących się w poszczególnych jego częściach (oznaczonych lit. Przypominam o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych..

Oświadczenia majątkowe komendantów.

Sprawozdanie finansowe KW PSP.. Ostatnia modyfikacja: 05.05.2021 10:19 Leszek Piekarski.Druki PSP do pobrania Oświadczenie o stanie majątkowym (wersja edytowalna) Oświadczenie o stanie majątkowym Oświadczenie mieszkaniowe.. Wniosek o przydział kwatery tymczasowej.. Druk oświadczenia majątkowego członka zarządu, kierowników jednostek , sekretarza powiatu, skarbnika powiatu.. Dolnośląskie Marek Kamiński.. W tekście znajdą Państwo aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.. Wykaz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.. Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane funkcjonariusza: imię i nazwisko, stopień służbowy, .Oświadczenie o stanie majątkowym osoby pełniące funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej składają na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca .Leonarda Płoszaj - oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.. Materiały.. Najbliższy termin przekazania deklaracji mija 31 maja..

Druk oświadczenia majątkowego radnego powiatu.

Liczba stron: 11.. PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .oświadczenie majątkowe wzór psp.pdf (22 KB .. 386 70 10; E-mail: [email protected] o stanie majatkowym osoby pelniacej funkcje organu Panstwowej Strazy Pozarnej.. Informacje o publikacji dokumentu.. Dane Osobowe.. KM _PSP _w _Łomży _za _2019 _rok.pdf 3.63MB Oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego PSP w Suwałkach za 2019 rok.. Założenia ustawy o jawności życia publicznego ujednolicają wzór oświadczenia majątkowego dla wszystkich, którzy mają je .Wzór oświadczenia majątkowego 3.. 1 pkt 1 oświadczenie o stanie majątkowym składają w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych..

Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .odt.

Oświadczenia o stanie majątkowym składają: 1) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych: a) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,§ 6.. Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg.. Czas publikacji informacji: 2018-02-06 09:07:50.Osoba składająca oświadczenie majątkowe wypełnia dwie jego integralne części: w części A oświadczenia zawarte są informacje dotyczące stanu majątkowego, w części B zaś informacje dotyczące daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości - niepodlegające publikacji w Biuletynie Informacji .Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza / pracownika Straży Granicznej.. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie .Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane: imię i nazwisko składającego oświadczenie, imię ojca, rok urodzenia, nazwę komórki lub jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której składający oświadczenie pełni służbę, oraz napis "oświadczenie majątkowe".Dostęp do Informacji Publicznej.. Szkolenie Inspektorów.. Dolnośląskie _Marek _Kamiński.pdf 1.34MB.. Województwo dolnośląskie.. A i cyframi rzymskimi albo lit. B) oraz punktach i pozycjach tabel (oznaczonych cyframi arabskimi), kierując sięKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Oświadczenia majątkowe komendantów - Rozmiar czcionki czcionka normalna czcionka średnia czcionka duża Wersja kontrastowaKrzysztof Kula Oświadczenie majątkowe (1337kB) Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.. Osoba, która wytworzyła informację: Anna Drozdowska: Osoba, która odpowiada za treść:Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.Oświadczenia majątkowe - druki do pobrania Oświadczenie majątkowe radnego gminy - druk do pobrania Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta druk do pobraniaOświadczenie majatkowe - wzór dokumentu (do pobrania) Oświadczenie majatkowe - wzór dokumentu (do pobrania) Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .pdf.. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (wyciąg) Art. 31.. Na podstawie art 25c pkt.. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej.. Trzeba tez wpisac mienie znajdujace sie w kraju oraz za granica.1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt