Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie rpo wp
Wniosek należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoINSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.1 Warszawa, sierpień 2015 r.Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektów, które zakładają rozliczanie na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wersja 1.0 obowiązująca od 23.11.2020 r. wyłącznie dla projektów, których budżet opiera się o rzeczywiście ponoszone wydatki.Załączniki do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO WP Priorytetu 1 Wzrost innowacyjności i wpieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom, Poddziałanie 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu, (oprócz projektów dotyczących terenów targowo - wystawienniczych .INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE.. Należy w nimInstrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego lub pozakonkursowego w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014).Więcej informacji na temat funkcjonowania systemu informatycznego, wspomagającego działania podejmowane zarówno przez beneficjentów Programu, jak i Instytucję .Niniejsza instrukcja opisuje wymagania w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji GWA2014 (EFS), która jest przeznaczona do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego ProgramuNiniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu..

Nowy wniosek wypełniamy poprzez wypełnienie karty pn. Nowy plik wniosku.

RPO WiM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .. Z uwagi na obowiązek wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu poprzez aplikację internetową, niedozwolone jest wypełnianie wniosku odręcznie (lub w jakikolwiek inny sposób .Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X i XIINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wersja obowiązująca dla naborów ogłoszonych od dnia 16.09.2019 r.instrukcja wypeŁniania wniosku o dofinansowanie w ramach 1 osi priorytetowej gospodarka wiedzy regionalnego programu operacyjnego wojewÓdztwa maŁopolskiego na lata 2014-2020 dziaŁanie 1.2 badania i innowacje w przedsiĘbiorstwach poddziałanie 1.2.1 projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstwInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP PODDZIAŁANIE II.3.1: Innowacje w MŚPNiniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji GWA EFS, która jest przeznaczona do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoPliki do pobrania 437,5kB DOC Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS LSI RPO WSL 2014-2020 .doc; 666,0kB DOCX Errata do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - Informacja o zmianach w WND w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL (2 stycznia2018 r.).docx; 276,5kB PDF Errata do instrukcji wypełniania WND dot..

2 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA ...Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFRR Poniżej przedstawiono opis wszystkich pól formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją ich wypełniania.

Wspieranie obrotu i przetwarzania,Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego oraz wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym, o którym mowa w podrozdziale 5.2.1 Polityka spójności Umowy Partnerstwa.Wszelkie inne czynności m.in. niezbędne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie w systemie e-RPO, zostały zawarte w Instrukcji użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dostępnej na stronie internetowej RPO WM2 2 dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o dofinansowanie w ramach I osi RPO WP na lata 2007-2013 w zakresie Działania 1.1 B 1.. Nowy wniosek wypełniamy poprzez wypełnienie karty pn. Nowy plik wniosku.. Ekspansja przez innowacje) Gdańsk, marzec 2017r.INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 dostosowana do osób ze specjalnymi potrzebamiW celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 wnioskodawca musi przygotować projekt w formie standardowego formularza wniosku o dofinansowanie projektu, sporządzonego w oparciu o aplikację internetową - Generator Wniosków Aplikacyjnych, dostępną wraz z instrukcją obsługi na stronie internetowej Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych Luty 2019 r. 2 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LSI RPO WP Moduł rejestracji podmiotu .1 Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typ projektu: Prace B+R Styczeń, 2018 r. 1 z 28..

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 - wersja 2.0 z dnia 1 marca 2017 r. dostosowana do osób ze specjalnymi potrzebami (PDF, 1.54 MB)Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dofinansowanie należy przejść proces rejestracji zakładając własne konto oraz zapoznać się z funkcjonalnościami LSI.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt