Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych sosnowiec wniosek
Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec 32 413 01 61zwracam się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ……………………… z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec Pana/Pani:MRPiPS.. Wniosek kierujemy w formie pisemnej pocztą na adres: Urząd Miejski.. Pobierz wzór.. Strzelców Bytomskich 3.. Urząd Miasta Puławy.. 11 Urząd Gminy w Dębowcu (013) 44 130 28 w. adres wnioskodawcy.. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.. 41-200 Sosnowiec.. 107 Urzędu Miejskiego)Kielecka 9, pok.nr 23.. 40Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach.. Lubelska 5. z 2015 r., poz. 1286).Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która mówi, że organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych .Wniosek o zobowiązanie do podjęcia leczenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego, zakładka Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, a także biurze Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ul.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oferuje fachową pomoc zmierzającą do zmiany sytuacji, informację o możliwościach profesjonalnej terapii odwykowej, motywowanie do leczenia, wsparcie po zakończonej terapii..

Gdzie i w jakiej formie składać wniosek?

Siedziba komisji Urząd Gminy Nieporęt, ul. Plac Wolności 1, Nieporęt, pok.. Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów .Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala termin pierwszego posiedzenia, na które wzywa się osobę, której wniosek dotyczy i w zależności od jej stanowiska (możliwość podjęcia dobrowolnego leczenia, skierowanie do biegłych sądowych a następnie w razie wystąpienia stosownych przesłanek skierowanie sprawy do Sądu .Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.. Wniosek może złożyć dowolna osoba z rodziny, której nie jest obojętny los pijącego lub instytucja/ np. pomoc społeczna, policja, prokuratura itp./.. Sosnowiec.. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sosnowiec.. Zadaniem GKRPA jest ustalenie, czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu i czy w aktualnym stanie zdrowia powinna się leczyć i w jakiej formie.Wniosek należy pozyskać i złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy w Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach ul. Damrota 2 III p. z o.o Poradnia Leczenie Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży [email protected]

DOC (25.00 KB) Liczba pobrań:1070.wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sosnowiecki Szpital Miejski sp.. Komisja ta, liczy osiem osób.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W Ośrodku ma swoją siedzibę Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .. Zgodnie z wymienionym aktem prawnym Komisja została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Krasnosielc nr 28/2011 r.Kontakt z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowcu.. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.Wniosek kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Rozwiązywania Problemów.Wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejscowość, Data Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej adres zameldowania/pobytu lub nazwa instytucji zgłaszającej adres i pieczęć instytucji Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w………………………….. WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DOWniosek należy złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy (Urząd Gminy Podegrodzie)..

Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

Wnioski można składać pocztą lub osobiście od poniedziałku do piątku w pokoju nr 6Art.. imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość, data.. Funkcja społeczna tej instytucji polega na instytucjonalnym motywowaniu do podjęcia terapii odwykowej.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek dotyczący osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.Ponadto, wniosek o leczenie mogą do Komisji złożyć inne instytucje, takie jak GOPS, Zespół Interdyscyplinarny, Policja, kurator sądowy itp. 3 Urząd Gminy w Dębowcu (013) 44 130 28 w. Moniuszki 19 41.200 Sosnowiec 32 307 58 57. oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.. Również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bydgoszczy WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Miejską Komisję Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bydgoszczy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku o przymusowe leczenie odwykoweRozpatruje wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy..

Art. 26.Szczegóły J. Warcaba Kategoria: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Opublikowano: 07 czerwiec 2020 Komisja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. DZ.U.

Wnioski muszą zawierać w szczególności: program profilaktyczny, planowane cele, zadania i formy ich realizacji, wykonawców zadań, określenie uczestników, termin realizacji, zakładane rezultaty oraz preliminarz kosztów całkowitych i wnioskowanych o dofinansowanie.. Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pok.. Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pok.. 44-120 Pyskowice, lub bezpośrednio alternatywnie do: - Biura Obsługi Interesanta (pok.. 24-100 Puławy.. Powołuje ją Burmistrz na podstawie art. 4¹ ust.. Gminna Komisja.. Zwycięstwa 20.. Gminna Komisja obsługuje osoby, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby uzależnione, podczas dyżurów członków Gminnej Komisji w Urzędzie Gminy w Sułoszowej, 32-045 Sułoszowa, ul.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U.. Do zadań Komisji należy: przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy Wodynie dotyczących przedmiotu .Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sułoszowej przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt