Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym gugik
2005 Nr 205, poz. 1692) (nazwa podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze)Dane udostępniane na wniosek nieodpłatnie na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.. Wykonywanie czynności komornika sądowego, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji ( t.j.. Dz.U.Wyszukiwanie treści w serwisie: Rozpocznij wyszukiwanie.. Wykonywanie czynności komornika sądowego, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.. Wiejska 3, II piętro, pokój 27Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, określa załącznik do rozporządzenia.. Wersja elektroniczna tego wzoru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.2.. W załączeniu kopia decyzji Ministra Sprawiedliwości o powołaniu na stanowiskoWypełniony wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej.. Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym [tylko podmioty publiczne] Wytworzył: Udostępnił: Marzanna Wysocka (2010-06-23 13:41:23) Ostatnio zmodyfikował: Marzanna Wysocka (2015-06-15 20:11:50)(nazwa podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze) ..

o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

(wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnieni danych zgromadzonych w rejestrze .Wypełniony wniosek Nr 205, poz.1692).Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (dostęp online - Geoportal) - przykładowe wypełnienie Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (pliki EWMAPA, EWOPIS) - przykładowe wypełnienie REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU GEOPORTAL dotyczący wszystkich Użytkowników korzystających z serwisu w trybie chronionym(nazwa podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze).. (adres siedzby wnioskodawcy).. (Nr REGON wnioskodawcy).. (nazwa podmiotu, do którego jest skierowany wniosek) WNIOSEK o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznymWNIOSEK o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym .. (wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych) .. warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych .Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze zawiera: 1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby; 2) nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany; 3) określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione; 4) wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie ..

Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust.

Wersja elektroniczna tego wzoru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.Warunki udostępnienia danych Dane są udostępniane na podstawie wniosku o udostępnienie danych, zgromadzonych w rejestrze publicznym, którego wzór stanowi załącznik ww.. Określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które maja byćWzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, określa załącznik do rozporządzenia.. Termin Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu - dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.. Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ( Dz.U.. (wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych) 2.zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych danych wyłącznie do realizacji zadania publicznego wskazanego w pkt 1..

(nazwa organu, do którego jest skierowany wniosek) WNIOSEK o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Osobiście: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim ul. J. Zamoyskiego 59, II piętro lub siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Janów Lubelski ul. Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze zawiera: 1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby; 2) nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany; 3) określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych)Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze zawiera: 1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby; 2) nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany; 3) określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione; 4) wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie .Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, zgodny z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j..

(nazwa podmiotu, do którego jest skierowany wniosek) WNIOSEK.

Wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubie- gający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępniania tych danych .. Dz. U. z 2018 r. poz. 771)w celu udostępnienia danych, z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgromadzonych w rejestrze publicznym, na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.. Dz. U. z 2018 r. poz. 29).. Wykonywanie czynności komornika sądowego, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.. o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.. (wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych)WNIOSEK o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym 1.. Uprawnienia wnioskodawcy do nieodpłatnego udostępnienia danych należy odpowiednio zaznaczyć w polu nr 8b formularza C wniosku o udostępnienie danych.. Miejsce złożenia dokumentów.. Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (podstawa prawna: art. 47a ustawy z dn. 17 maja 1989 r.Załącznik 1. do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 2005-09-27 (Dz.U.. o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.. Miejsce załatwienia sprawyDane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu - dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie .-Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U.. Nr 205 poz. 1692) (nazwa podmiotu ubiegaj ą cego si ę o udost ę pnienieWniosek nie podlega opłacie.. W załączeniu kopia decyzji Ministra Sprawiedliwości o powołaniudanych zgromadzonych w rejestrze) .. (adres siedziby wnioskodawcy) .. (Nr REGON wnioskodawcy) Marszałek Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego í î-14 50-4 í í Wrocław ~nazwa podmiotu, do którego jest skierowany wniosek) WNIOSEK o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznymWNIOSEK ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt